ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
(İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ)
 
SIRA
NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
 
1-
 
Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali ve Kaymakamlıklarca Önlenmesi Yolları   
-Matbu Dilekçe ,
-Kira kontratı,
-Tapu Belgesi.  
              Not : Başvurular bizzat yapılmaktadır
15 gün
2-
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa 2814 sayılı Kanunla eklenen Ek-2 madde gereğince; Görevleri nedeniyle tahsis edilen ortak kullanım alanından (Dışarıdan atanan Yönetici, Apartman Görevlisi, Bekçi) Tahliye işlemi 
Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:
2-Başvuruda bulunan Yönetici ise Yönetici olduğuna dair karar örneği,kat maliki ise  tapu kayıt örneği,
3-Tahliyesi  istenilen kimsenin işine son verildiğine yöneticiye/ yönetim kuruluna  yetki verildiğine dair kat malikleri kurulu kararı,
4-İş akdinin sona ermesine bağlı olarak görevi nedeniyle tahsis olunan dairenin boşaltılmasına dair ilgiliye gönderilen ihtarname,
5-İşine son verilen kimsenin çalıştığı süreye ait aylık alacakları varsa ihbar ve kıdem tazminatlarının karşılandığına veya güvence altına alındığına dair belge örneği. 
30 gün
3-
Lokal (içkisiz/içkili) İzin Belgesi düzenlenmesi
Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:
1-Mülki Amirliği Dilekçe (Dernek Başkanı verecek)
2-Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararının örneği,
3-Lokal olarak açılacak yerin tapu senedi örneği, kiralık ise kira kontratının örneği,
4- Lokal olarak açılacak yer mesken ise; kat maliklerinin onayı
     Mesken ve İşyeri ise; mesken sahiplerinin tamamının onayı ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu
5 –Dernek İşletme İzin Belgesi (Dernek Alındı Belgesi)
6- Dernek Tüzüğü ( Dernek Tüzüğünde Lokal Açılabilir Hükmü Bulunması Şarttır)
 
Uyarı : Dernek Lokali açılacak yer, Dernek adresi ile aynı yerde olamaz.
 
 
 
30 gün
 
 
 
 
4-
Tüketici Sorunları Başvurusu
Matbu Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir.
1-Fatura,
2-Satış Fişi
3-Garanti Belgesi,
-Sözleşme vb.
3 - 6 ay
5-
Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi
Başvuru Belgeleri:
1- Matbu Dilekçe
2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ya da Belediyeden onaylı bir örneği
3- Vergi Levhası Fotokopisi
4- Ruhsat sahibinin / Sorumlu Müdürün nüfus cüzdan fotokopisi,
5- Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP sözleşmesi,
6- TİB onaylı Filtreleme yazılımın Faturası veya Lisans Fotokopisi
7- Esnaf ve Sanatkârlar Oda Kayıt Belgesi
8- İş Esnaf ve Sanatkâr Sicil Tasdiknamesi
 
15 gün
6-
“Apostille” tasdik şerhi
İdari nitelikteki belgelerin tasdikinde İlçemiz sınırları içerisinde bulunan resmi ve özel okullar, Üniversiteler, Altındağ Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeler noter onaylı belgelerin imza tasdiki işlemi.
5 Dakika
7-
İnsan Hakları İhlalleri Başvurusu
 
   Dilekçe.
30 gün
8-
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu gereğince  (Muhtaçlık Kararı) 
1-Matbu Dilekçe, 
2-Mal Bildirim Formu (2 Adet),
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
4-Öğrenci ise öğrenci olduğuna dair belge, çalışıyor ise bordro,
5-Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri).
15 gün
9
YURT DIŞI BAKIM BELGESİ  TASDİKİ
Yurt Dışı Bakım Belgesi formu
(Bilgisayar veya daktilo ile doldurulmuş muhtar onaylı)
10 gün
10
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUN 75. MADDESİ GEREĞİNCE TAHKİKAT
(ECRİMİSİL VE TAHLİYE)
1- İlgili kurumun talep yazısı
2- Boşaltılması istenilen yer için yapılan tebligat,
3- Kira sözleşmesi ve diğer her türlü bilgi ve belgeler.
15 Gün
11
VATANDAŞLARDAN ELDEN VEYA POSTA İLE GELEN DİLEKÇELER
1- Dilekçe
 Kaymakam ya da Yazı işleri Müdürü tarafından havale edilmiş dilekçeler,
Not : Adı soyadı, tarih, adres ve imza olmayan dilekçeler işleme alınmaz.
30 Gün
12
EVRAK  VE DİLEKÇE HAVALE İŞLEMİ
Elden veya posta yolu ile gelen resmi evrak ve dilekçeler ilgili kuruma havale edilir.
İvedilikle
13
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU GEREĞİNCE YAPILAN MÜRACAATLAR
1- Bilgi edinme başvuru formu a)Gerçek kişiler için, b)Tüzel kişiler için
 (Bilginin başka kurumdan temin edilmesi durumunda süre 30 iş günüdür.)
 
15 İş günü
 
14
AV TÜFEĞİ RUHSATI DİLEKÇELERİ
(SADECE JANDARMA BÖLGESİ İÇİN VERİLİR)
Başvuru dilekçesi  
(Talep edilen konuya ait dilekçe ilgili kuruma havale edilir.)
5 Dakika
15
DİSİPLİN CEZASINA İTİRAZ İŞLEMLERİ
1-İtiraz dilekçesi (7 gün içinde)
2-Disiplin cezası kararı
3-Disiplin cezası kararı tebliğ-tebellüğ belgesi
30 Gün
16
MUHTAR İZİN BAŞVURUSU
1- izin talep dilekçesi (İmzalı, mühürlü)
(İzine ayrılan muhtara 1. azanın vekâlet etmesi asıldır.)
15 Dakika
17
MUHTAR  İMZA
SİRKÜLERİ TASDİKİ
Muhtarın imza ve mührünü taşıyan belge,
10 Dakika
18
 
MUHTARLIK BELGESİ
Talep
10 Dakika
19
YIPRANMIŞ, KAYBOLMUŞ VEYA ÇALINMIŞ MÜHÜR MÜRACAATI
1-Muhtarlık mührünün yıprandığı, kaybolduğu veya çalındığına dair dilekçe.
2-Çalındı ise kolluk kuvvetlerince hazırlanmış tutanak.
3-Mühür bedeli dekontu ve eski berat
1 Ay
20
BİMER BAŞVURULARI
1- Başvuru dilekçesi
2- İnternet üzerinden yapılan Bimer başvuruları
 
15 Gün
 
21
KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ BAŞVURUSU
Dilekçe  
 
15 Gün
 
 
 
Not: Nüfus Cüzdanı Fotokopisi istenen durumlarda T.C. kimlik Numarası yeterli olmadığından, vatandaşın işleminin daha kısa sürmesi amacıyla kimlik fotokopisi istenmektedir.
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. 
 
 
 
İlk Müracaat Yeri:    Altındağ Kaymakamlığı                                İkinci Müracaat Yeri               :       Altındağ Kaymakamlığı
İsim                 :        Sema ÇALIŞKAN                                           İsim                                         :       Erol KARAÖMEROĞLU    
Unvan :           :        Yazı İşleri Müdürü                                          Unvan                                     :       Altındağ Kaymakamı
Adres :            :        Etlik Cad. No:10 Altındağ/ANKARA            Adres                                      :       Etlik Cad. No:10 Altındağ/ANKARA
Tel                    :        0 312 384 76 77                                               Tel                                            :      0 312 384 74 64
Faks                :         0 312 384 77 97                                               Faks                                         :       0 312 384 77 97
E-Posta           :        altindag@icisleri.gov.tr                                  E-Posta                                   :       altindag@icisleri.gov.tr