İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU HİZMET STANDARTLARI
 
 
Sıra no
Hizmetin Adı
İstenen Bilgi Belgeler
Hizmetin En Geç Sunulma Süresi
1
Bilgi Edinme Başvuruları
Dilekçe
15 Gün
2
İnceleme, Soruşturma, İhbar, Şikayet Ve Suç Duyuruları İle İlgili İşler
1-Dilekçe
2-Elektronik ortamda e-mail
3-Telefon
4-SABİM ve BİMER başvuruları
 
Soruşturmalar için en geç  2 (İki) Yıl,
Bireysel Müracaatlar İçin yasal süresi İçerisinde(takribi 15 gün) Soruşturmanın seyri veya sonucu hakkında bilgi verilir.
3
Eczane Ruhsatlandırma İşlemleri
1- Matbu Form
2- Dilekçe
3- Diploma (Aslı Gibidir Onaylı)
4- Özgeçmiş( El Yazısıyla)
5- Adli Sicil Kaydı
6- Göz Raporu (Son 1 Ay İçerisinde Alınmış Olacak) 
7- Sağlık Raporu(Son 1 Ay İçerisinde Alınmış Olacak)
8- 4 Adet Vesikalık Fotoğraf (4X6 Ebatta)
9- Eczane Yerinin Krokisi Ve Vaziyet Planı
10- Ruhsat Harç Makbuzu Aslı
11-İlgili Belediyeden Bağımsız Bölüm Yazısı
12-Eczacı Oda Belgesi( Muvazaa Yazısı Son 20 Gün İçinde)
13-Eczanenin Cephelerini Gösterir fotoğrafları(3 Takım)
15 Gün
4
Eczane Nakil İşlemleri
1- Matbu Form
2- Dilekçe
3- Diploma (Aslı Gibidir Onaylı)
4- Özgeçmiş( El Yazısıyla)
5- Adli Sicil Kaydı
6- Göz Raporu (Son 1 Ay İçerisinde Alınmış Olacak) 
7- Sağlık Raporu(Son 1 Ay İçerisinde Alınmış Olacak)
8- 4 Adet Vesikalık Fotoğraf (4X6 Ebatta)
9- Eczane Yerinin Krokisi Ve Vaziyet Planı
10-İlgili Belediyeden Bağımsız Bölüm Yazısı
11-Eczacı Oda Belgesi( Muvazaa yazısı son 20 Gün İçinde)
12-Eczanenin cephelerini gösterir fotoğrafları(3 Takım)
15 Gün
5
Eczane Devir İşlemleri
 
1- Matbu Form
2- Dilekçe
3- Diploma (Aslı Gibidir Onaylı)
4- Özgeçmiş( El Yazısıyla)
5- Adli Sicil Kaydı
6- Göz Raporu (Son 1 Ay İçerisinde Alınmış Olacak) 
7- Sağlık Raporu(Son 1 Ay İçerisinde Alınmış Olacak)
8- 4 Adet Vesikalık Fotoğraf (4X6 Ebatta)
9- Eczane Yerinin Krokisi Ve Vaziyet Planı
10-  Harç Makbuzu
11-İlgili Belediyeden Alınan, Bağımsız Bölüm Yazısı
12-Eczacı Oda Belgesi( Muvazaa Yazısı Son 20 Gün İçinde)
13-Eczanenin Cephelerini Gösterir Fotoğrafları(3 Takım)
14-İkametgâh Belgesi
15-İlçe Sağlık Müdürlüğü Ve Eczacı Oda Yetkilisiyle Birlikte Hazırlanan Devir Tutanağı Ve Devir Edilen Eski Eczanenin Ruhsatnamesinin Aslı.
15 Gün
6
Eczane Mesul Müdür Tayin Ve İptal İşlemleri
Tayin İçin:
1-Matbu Form
2-Dilekçe (Mesul müdür atanma        nedenini ve süresini  gösterir dilekçe)
3-Diploma Örneği
4-Adli Sicil Kaydı
5-Eczacının sanatını yapmasına     Mani İyileşmez Bir Hastalığının Bulunmadığı Ve Sanatını Yapmasına Mani Olacak Derecede İki Gözü Rüyetten Mahrum Olmadığına Dair Sağlık Raporu
6- 4 Adet Vesikalık Fotoğraf (4x6          Ebatta)
7- Eczacı Oda  Kayıt Belgesi
İptali İçin:
1-Dilekçe
2-Mesul Müdürlük Belgesi
3 Gün
7
Eczane Ruhsat İptali İşlemleri
1-Dilekçe(Eczanesini kapatmak istediğine dair)
2-Eczane Ruhsatnane Aslı varsa Mesul Müdürlük Belgesi Aslı
3-Uyuşturucu-psikotrop ilaç tutanağı
4-Tabelanın indirildiğine ve rafların boşaldığına dair tutanak düzenlenmesi
15 Gün
8
Eczacılık İle İlgili Şikayet    Dilekçelerinin incelenmesi
1-Dilekçe
2-Elektronik ortamda e-mail
3-Telefon
 
Soruşturmalar için en geç  2 (İki) Yıl,
-Bireysel Müracaatlar İçin yasal süresi İçerisinde(takribi 15 gün) Soruşturmanın seyri veya sonucu hakkında bilgi verilir.
9
Ecza Deposu açılışı
 1-Vesikalık Fotoğraf
2-Adli Sicil Belgesi
3-Sağlık Raporu
4-Göz Raporu
5-İmar Planı
6-Yerleşim Planı Krokisi
7-Ticaret Sicil Gazetesi
8-Harç Makbuzu
9-Yangın Güvenlik Belgesi
10-Mesul Müdürlük Belgesi
11-Yapı Kullanma İzin Belgesi
12-Eczacı Odası Uygunluk Belgesi
13-Ecza Deposu Tanımlama Ekranı Formu
15 Gün
10
Ecza Deposu Kapatma İşlemi
1-Dilekçe
2-Uyuşturucu ve Psikotrop İlaç Tutanağı
4-Ecza Deposu Ruhsatnamesi
5-Mesul Müdürlük Belgesi
10 gün
11
Sağlık Kabini Açılışı
1-)Dilekçe
2-)Kroki
3-)Diplomanın Tasdikli Sureti
4-)Nüfus Cüzdan Tasdikli Sureti
5-)SGK Destek Prim Bodrosu
6-)6 Adet Fotoğraf
7-)İkametgah Belgesi
8-)Tıbbi Malzeme Listesi
9-)Verilecek Hizmetlerin Listesi
10-)Tıbbi Atık Sözleşmesi Örneği Onaylı
11-)Ortaklık Halinde Bütün Ortaklarını Gösteren Ticari Sicil Gazetesi ile Bütün Ortakların Olduğunu Gösterir Belge
12-)Ortaklık Halinde Bütün Ortakların İmzalarını İçeren Hangi Ortağın Sağlık Kabini Mesul Müdür Olacağını Beyan Dilekçesi
13-)Harç Bedelleri"
7 gün
12
Tıbbi Cihaz Satış Merkezlerinin Yetki Belgesi ile Sorumlu Müdür, Satış Tanıtım Elemanı(STE)  ve  Klinik
Destek Elemanı (KDE) Çalışma Belgelerinin Düzenlenmesi
1-Dilekçe
2-Taahhütname
3-Sorumlu müdür sözleşmesi
4-Belediye İş yeri açma ruhsatı
5-Vergi Levhası
6-Ticaret Sicil Gazetesi
7-İmza Sirküleri
8-Çalışanlara ait sorumlu müdür-satış tanıtım elamanı-klinik destek elemanı yeterlilik belgeleri
 9-  Nüfus kağıt örneği
10- 2 adet fotoğraf
45 Gün
13
Personel İle İlgili Mahkeme ve İcra Dairesi Kararlarının Uygulanması
Mahkeme ve İcra Dairelerine Ait Kararlar.
İcra kararları kararın kuruma ulaşmasını takip eden  ilk maaş ödemesinde
mahkeme kararları derhal uygulanması
14
Resmi ve Özel Diyaliz merkezlerinden su numunesi alımı
 
Numune alım yazısı.
30 gün
 
15
İşitme Merkezi  ve        Ortez- Protez Merkezi Ruhsatlandırılması
1-) Dilekçe
2-)Kroki
3-)Yangın Raporu
4-)Cihaz ve Malzeme Listesi
5-)Gürültü Raporu
5-)Merkez Sahibinin TC
6-)Vergi Kimlik Numarası
7-)Ticari Sicil Gazetesi
8-)Sorumlu Müdür Dilekçesi
9-)Sorumlu Müdür TC ve 2 adet Fotoğraf
10-)SGK Prim Bordrosu
11-)Merkezde Görevli Şahıslara ait diploma veya sorumlu müdür sertifikası(Aslı gibidir onaylı)
12-)Adli Sicil Durum Beyanı
13-)Sorumlu Müdür Sağlık Durum Beyanı
14-)Merkez Sahibi ve Sorumlu Müdür Sözleşmesi
15-)Harç Bedelleri
 
15 Gün
16
Optisyenlik Müesseselerinin Ruhsatlandırılması
 
1-) Ön İnceleme Formu
2-)Matbu Form
3-)Tabela ve Atölyenin A4 Boyunda Renkli Resmi
4-)Nüfus Cüzdan Fotokopisi ve İkametgah Belgesi
5-Şirket Sahibinin Ticaret Ünvanı, Kayıtlı Olunan Ticari Sicil Memurluğunun Adı ve Ticaret Numarası Beyanı
6-)Dilekçe
7-)Mesul Müdür Diploması/Fenni Gözlükçü Belgesi(Müdürlük/Noter Onaylı)
8-)Mesul Müdürün Nüfus Cüzdan Fotokopisi(Onaylı)
9-)İkametgah Belgesi
10-)Kuruluş Sahibi ile Mesul Müdür arasındaki Hizmet Sözleşmesi
11-)Mesul Müdüre ait Sağlık Raporu
12-)Mesul Müdür 2 adet Foto
13-)Yönetmelikte Belirtilen Araç Gereçlerin Listesi (Mesul Müdür Onaylı)
14-)İtfaiye Raporu
15-)Adli Sicil Kaydı
16-)Vergi Levhası
17-)İmza Sirküleri
18-)Sgk Giriş Belgesi
19-)Mimar Onaylı Kroki
20-)Harç Bedelleri
10 Gün
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi  eksiksiz belge ile başvuru yapılmamasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması  veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İLK MÜRACAAT YERİ
İKİNCİ MÜRACAAT YERİ
Adı Soyadı
Dr. Habibe DENİZCİ
 
Adı Soyadı
Erol KARAÖMEROĞLU
Unvan
İlçe Sağlık Müdürü
Unvan
Kaymakam
Adres
Altındağ Kaymakamlığı DIŞKAPI/ANKARA
Adres
Altındağ Kaymakamlığı DIŞKAPI/ANKARA
Telefon
384 65 13
Telefon
384 74 64
Faks
384 65 73
Faks
384 76 77
E -posta
dr.denizci@mynet.com
E -posta
 
NOT: Hizmetin sunum süreleri olarak ;O hizmeti almak için vatandaşın müracaatı ile hizmetin sunumunun gerçekleştiği zaman diliminde    beklediği en çok süre  her hizmet ayrı ayrı değerlendirilerek yazılacaktır.