T.C.
         ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI
                   İlçe Nüfus Müdürlüğü
     HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
(İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ)
 
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
Belirtilen süreler işlem sürecinden sonraki tescil süresidir.
1
DOĞUM İŞLEMLERİ:
 
Bildirim Zorunluluğu ve Süresi:Sağ olarak dünyaya gelen her çocuğun, doğumdan itibaren Türkiye'de otuz gün içinde olayın olduğu yerin veya herhangi bir nüfus müdürlüğüne, yurt dışında ise altmış gün içinde dış temsilciliğe bildirilmesi zorunludur.  
Bildirim Şekli:
Doğum bildirimi, doğumu gösteren resmî belgeye  dayalı olarak  yapılır.Sağlık kuruluşlarında veya sağlık personeli nezaretinde gerçekleşmeyen doğumların bildirimi nüfus müdürlüğüne sözlü beyanla yapılabilecektir. Ancak sözlü beyanların doğruluğunun mülki idare amirinin emri ile araştırılması zorunlu olduğundan, yapılan araştırma sonuçlanıncaya kadar bu bildirimler aile kütüğüne tescil edilmemektedir. 
Yurt dışındaki doğum bildirimleri, yabancı makamlardan alınmış resmî belge veya raporun dış temsilciliğe verilmesi veya doğumla ilgili resmi belge veya raporların aslı ile Türkçe ‘ye tercüme edilmiş örneklerinin, ilgililerin nüfus kaydını içeren kimlik bilgileri veya aile kütüklerinde kayıtlı oldukları yeri gösteren belgeleri ve çocuğa konulan adın belirtildiği dilekçe ile birlikte posta ile dış temsilciliklerimize gönderilmesi suretiyle de yapılabilir
 
Bildirim Yükümlülüğü:
Bildirim; veli (ana, baba), vasi, kayyım, bunların bulunmaması halinde ise, çocuğun büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocuğu yanında bulunduranlar tarafından yapılabilir.
Yurt Dışındaki Doğum Olaylarının Türkiye'de Bildirilmesi:Yurt dışındaki doğum olaylarının, oturulan yerde veya bu yer yakınında Türkiye'nin dış temsilciliğinin bulunmaması veya herhangi bir nedenle bildirilememesi halinde; o yerin kişisel durum işlerini yürütmekle görevli makamlarca verilmiş olan doğum belgesinin aslı ve Türkçe’ ye tercüme edilmiş örneği bulunulan yer nüfus müdürlüğüne verilmek suretiyle bildirim yapılabilir. Yabancı makamlarca verilen belge, taraf olduğumuz uluslararası bir sözleşme uyarınca çok dilde düzenlenmiş bir belge ise ayrıca Türkçe’ ye tercüme edilmesine gerek olmaksızın nüfus müdürlüğünce işleme alınarak doğum tutanağının aile kütüğüne tescil edilmesi için gerekli işlemler yapılır.
4 – 6 dakika
2
 
 
 
 
 
ÖLÜM İŞLEMLERİ:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ölüm Olayının Nüfus Müdürlüğüne Bildirilmesi:
Ölümler, ölüm olayının meydana geldiği tarihten itibaren 10 gün içinde halk sağlığı müdürlüğü tarafından nüfus müdürlüğüne bildirilir. Ölüm olayları nüfus müdürlüğüne bildirilirken ölen kişinin nüfus cüzdanı/kimlik kartı aslı da nüfus müdürlüğüne gönderilir.  
Yurtdışındaki Ölümler:
Yurt dışında bulundukları sırada ölen Türk vatandaşlarının ölüm olayı, ilgili yerel makamlardan alınan belgenin dış temsilciliklerimize verilmesi suretiyle bildirilir. Ölüm belgesine  dayanılarak dış temsilciliklerce ölüm aile kütüğüne tescil edilir.
Yurt Dışındaki Ölümlere Ait Tutanakların Türkiye'de Tutulması:
Yurt dışında Türk vatandaşının ölümü her hangi bir nedenle dış temsilciliklerimize bildirilemediği takdirde; yabancı resmi makamlardan alınan resmi belgenin Türkçe ‘ye çevrilip usulüne göre onaylanmasından sonra müracaat edilen ilçe nüfus müdürlüğünce ölüm tutanağı düzenlenir.  
Öldüğü Halde Aile Kütüğünde Sağ Görünenler:
Ölmüş olduğu halde aile kütüklerinde sağ görünenlere ait ölüm tutanakları,  ölüm olayını gösterir belge ile başvurulması halinde nüfus müdürlüklerince düzenlenir ve gerekli işlem yapılır. 
Bildirim sırasında herhangi bir belge verilemediği takdirde; ölünün hısımlarının ve ölüm olayını bilenlerin kimlikleri ile yerleşim yeri adresleri tespit edilir. Belgeler bir yazı ekinde güvenlik makamlarına mülkî idare amirliği aracılığı ile gönderilerek ilgili kişinin ölümünün araştırılması istenir. Kişinin öldüğünün tespit edilmesi halinde ölüm olayı aile kütüğüne tescil edilir. 
 
3 - 5 dakika
3
EVLENME İŞLEMLERİ:
 
Evlenme Ehliyeti ve Şartları:
On sekiz yaşını doldurmuş, mahkemece vesayet altına alınmamış olan erkek ve kadın başka bir kimsenin rızası veya iznine bağlı olmaksızın evlenir. Ayrıca; On yedi yaşını tamamlayan erkek ve kadın velinin izni, veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni ile, on altı yaşını dolduran kadın ve erkek hakimin izni ile evlenebilir.
Hakim, haklı sebep olmaksızın evlenmeye izin vermeyen yasal temsilciyi dinledikten sonra, bu konuda başvuran küçük ve kısıtlının evlenmesine izin verebilir.
Ancak; ayırt etme gücüne sahip olmayanlar ile on beş yaşını dolduran küçükler, mahkemece ergin kılınsa dahi evlenemez. 
Evlenme Dosyasında Bulunacak Belgeler:
a) İki örnek olarak düzenlenen evlenme beyannamesi. 
b) Sağlık raporu
c) Rıza belgesi. 
ç) Vesikalık fotoğraf. 
d) Nüfus kayıt örneği veya evlenme ehliyet belgesi.
Müracaat sırasında yapılacak işlemler ve inceleme:
Evlenme talebine dair form beyanname ve belgeleri alan evlendirme memuru evlenme dilekçesinin usulüne göre doldurulup imza edilip edilmediğini, evlenme ehliyet belgesi istenilmişse bu belge ile nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı arasında bir fark olup olmadığını, bir fark varsa bu farklılığın şahısta hataya sebebiyet verecek nitelikte olup olmadığını yaş dolayısıyla rızanın söz konusu olduğu hallerde ana, baba veya vasinin rızası veya mahkemenin izninin bulunup bulunmadığını kontrol eder, varsa eksiklikleri tamamlatır ve müracaat edenlerden nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartını isteyerek kimlik kontrolü yapar. Dilekçenin kaydını yaparak taraflara müracaat sırasına göre akdin yapılacağı gün ve saati bildirir.
Evlenme akdinin yapılabilmesi için evlenme kararının ilanına lüzum yoktur.
Evlenme izin belgesi:
Dosyanın incelenmesi sonucunda evlenmelerine engel bir hallerinin bulunmadığı ve belgelerinin de tam olduğu tespit edilen çiftlere istedikleri takdirde, beyannamenin izin belgesi bölümü onaylanarak verilir.
Böyle bir belgeyi alan çiftler, yurt içinde ve yurt dışında evlendirmeye yetkili makam huzurunda, ayrıca bir dosya düzenlenmesine lüzum kalmaksızın evlenebilirler. 
Belge verildiği tarihten itibaren 6 ay süre ile geçerli olup, bu husus belgede de gösterilir. 
Bu belgeye dayanarak evlenme yapan; evlenmeyi, belgeyi veren evlendirme memurluğuna 15 gün içinde bildirmekle görevlidir.
3 – 5  dakika
4
BOŞANMA İŞLEMLERİ:
 
Boşanma, evlilik birliğinin mahkeme kararının kesinleşmesi ile son bulmasıdır.
Boşanma tarihi, boşanma kararının kesinleştiği tarihtir. Yabancı mahkemelerce verilen boşanma kararlarının Türkiye'de işlem görebilmesine esas olmak üzere Türk mahkemelerince tenfiz veya tanıma kararı verilip, kesinleşmesi halinde, yabancı mahkemece verilmiş olan kararın kesinleşme tarihi, boşanma tarihi olarak kabul edilir.
Kanuni Bekleme Süresinin Başlangıcı:
Türk vatandaşı kadın için 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun öngördüğü 300 günlük bekleme süresi, boşanma kararının kesinleştiği tarihten itibaren başlar.
Boşanmanın Aile Kütüğüne Tescili:
Mahkeme yazı işleri müdürü tarafından iki örnek olarak gönderilen boşanma kararı, gönderilen ilçe nüfus müdürlüğünce aile kütüklerine işlenir.
4 - 6 dakika
5
 
 
KAYIT DÜZELTME İŞLEMLERİ:
 
Dayanak belgelerindeki bilgilerin aile kütüklerine işlenmesi sırasında yapılmış bir maddi hata söz konusu değilse; aile kütüğünün her hangi bir kaydında düzeltme veya değişiklik, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 39'uncu maddesi uyarınca mutlaka kesinleşmiş mahkeme kararı ile yapılır.
Yetkili mahkeme ilgilinin oturduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesidir.
Aile kütüklerindeki din bilgisine ilişkin talepler, kişinin yazılı beyanına uygun olarak tescil edilir, değiştirilir, boş bırakılır veya silinir. Din değişikliği veya silinmesi talepleri herhangi bir sayısal sınırlamaya tâbi değildir.
Ceza mahkemelerinde görülmekte olan bir dava nedeniyle yaş düzeltilmesi gerektiği takdirde, ceza davasının görüldüğü mahkeme yetkilidir. 
Bildirim Yükümlüğü ve süre:
Kayıt düzeltme ve değişikliklere ilişkin mahkeme kararları, kesinleştirme tarihinden itibaren 10 gün içerisinde, mahkeme yazı işleri müdürü tarafından o yerin ilçe nüfus müdürlüğüne gönderilir.
4 - 6 dakika
6
NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ VERİLMESİ:
 
Nüfus Kayıt Örneği İsteme ve Alma Yetkisi:
​Nüfus kayıt örneğini; 
1. Bakanlık, 
2. Dış temsilcilikler, 
3. Asker alma işlemleri için Milli Savunma Bakanlığı, 
4. Adli makamlar, 
5. Adli işlemlerle sınırlı olmak üzere kolluk kuruluşları, 
6. Evlenme işlemleri için evlendirme işlemini yapmaya yetkili olanlar, 
7. Ölüm işlemleri için resmi sağlık kuruluşları, 
8. Kaydın sahipleri veya bunların eşleri ile ana, baba, vasi, alt ve üst soyları ya da bu kişilere   ait vekillik belgesini ibraz edenler, nüfus müdürlüklerinden doğrudan almaya yetkilidirler. 
Maddeler halinde sayılanlar dışında kalan kurumlar ve tüzel kişilerin, yazılı olarak başvurmak ve istem nedenini açıkça belirtmek suretiyle Bakanlık veya mülki idare amirinin emri ile nüfus kayıt örneğini alabilirler.
8 inci maddede sayılan kişiler dışında kalan üçüncü şahıslar medeni hal bilgisi dışında bir kişinin nüfus kaydına ilişkin örnek veya bilgi alamazlar. 
Üçüncü Şahısların Bilgi İstemesi:
Üçüncü şahıslar bir kişinin nüfus kaydına ilişkin örnek veya bilgi alamazlar. Ancak, nedenini bildirmek koşuluyla “kişinin medeni durumu hakkında” bilgi isteyebilirler.
1 dakika
7
ADRES İŞLEMLERİ:
 
Adres Bildirim Yükümlülüğü ve Şekli:
a) Yerleşim yeri ve diğer adreslerin tutulmasında kişilerin adres beyan formundaki yazılı beyanı esas alınır. Bildirim nüfus müdürlüklerine, kurumlara ve dış temsilciliklere şahsen yapılır. Adres beyan formundaki bildirimler aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir.
b) Yerleşim yeri adresi aynı konut olan ailenin ergin fertleri birbirlerinin yerine adres beyanında bulunabilirler.
c) Noterden verilen temsil yetkisini ve bunun kapsamını belirten yazılı belgeyi ibraz edenler, adres ile ilgili beyanda bulunabilirler.
(ç) Çocukların ve kısıtlıların adresleri veli, vasi, kayyım, bunların bulunmaması halinde, çocuğun büyük ana, büyük baba veya ergin olan kardeşleri ya da çocuğu yanında bulunduranlar tarafından bildirilir.
d) Velayet altında bulunan çocuğun yerleşim yeri adresi anne veya babasının adresidir.
e) Yatılı okul, hastane, huzur evi, yetiştirme yurdu, cezaevi, öğrenci yurdu gibi yerlerde kalanların adresleri ilgili kurum yetkililerince bildirilir.
f) Vesayet altındakilerin yerleşim yeri adresleri bağlı bulundukları vesayet makamınca nüfus müdürlüğüne bildirilir. (Vesayet altındakilerin adreslerinin değiştirilmesi vesayet kararı veren mahkemenin yazılı izni ile yapılır)
g) Engellilik, yaşlılık, hastalık gibi beyanda bulunmaya engel hali bulunanlardan yerine beyanda bulunabilecek yakını olmayan kimsesizlerin adres kayıtlarına ilişkin bildirimleri; muhtarlarca elektronik ortamda Nüfus Müdürlüğüne veya Genel Müdürlüğe, mümkün olmaması halinde ise kâğıt ortamında bulunduğu yerin nüfus müdürlüğüne yapılır.
Bildirim Süresi:
Adres beyanı ile yükümlü kişiler yerleşim yeri adreslerine ilişkin değişiklikleri yirmi iş günü içinde ilçe nüfus müdürlüklerine bildirmekle yükümlüdür.
İdari Para Cezaları:
Süresi içinde Mülkî idare amirince bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyen kişilere 71 TL, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara 1466 TL idarî para cezası verilir.
Beyan Edilen Adresin Ulusal Veri Tabanında dolu olması:
Beyan edilen adreste  başka kişilerin kayıtlı olması halinde, beyan verenden adresi teyit edici güncel elektrik, su veya doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturalarından herhangi birinin ibrazı istenir.
 5 dakika
8
TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI İŞLEMLERİ:
 
Başvuru İçin Gerekli Belgeler:
a) 1 adet Biyometrik fotoğraf, (5x6 ebadında son altı ay içinde çekilmiş)
b) Nüfus Cüzdanı (Nüfus cüzdanı kayıp olanlar veya nüfus cüzdanında fotoğrafı bulunmayanlar, güncel ve kişinin kimliğinin tespitinde tereddüt oluşturmayacak sürücü belgesi, pasaport, uluslararası evlenme cüzdanından biri ile müracaat edebilirler. Herhangi bir kimlik belgesi ibraz edilememesi halinde ise Anne-Baba, ergin kardeş veya çocuklarından biri veya eşi ile birlikte müracaat etmeleri halinde başvuruları alınır)
c) Müracaata gelmeden bankalara veya vergi dairesine her kişi için ayrı ayrı 2019 yılı değerli kağıt bedeli olan 22,50 yatırılacaktır.
  d) Biyometrik veri alındığından 15 yaşını dolduran herkesin bizzat müracaatı zorunludur.
4 - 6 dakika
9
  MAVİKART İŞLEMLERİ:
 
Başvuru İçin Gerekli Belgeler:
a)Yabancı ülke kimlik kartı ve pasaportu
b)2 adet vesikalık fotoğraf
  c)2019 yılı için 12,50 TL değerli kağıt bedeli
4 dakika
10
   ULUSLARARASI AİLE CÜZDANI İŞLEMLERİ:
 
Başvuru İçin Gerekli Belgeler:
a)Eşlere nüfus cüzdanı/kimlik kartı
b)Eşlere ait ikişer adet vesikalık fotoğraf
c)2019 yılı için 121,00 TL değerli kağıt bedeli
 
10
11
      SÜRÜCÜBELGESİ   
           İŞLEMLERİ:
 
İlk Başvuru İçin Gerekli Belgeler:
a) Nüfus Cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı
b) Sürücü Sağlık Raporu (Aile hekimince düzenlenecek)
c) Sürücü Sertifikası
d) Öğrenci Belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli Türkçe tercümesi
e) Değerli kağıt, harç bedeli ve vakıf payı ödenti makbuzu (Maliye Bakanlığınca anlaşmalı
    bankalara yatırılacak)
f) 1 adet Biyometrik fotoğraf, (5x6 ebadında son altı ay içinde çekilmiş)
g) Kan gurubu belgesi veya kişinin beyanı
Yenileme, Kayıp ve Çalıntı İşlemlerinde Gerekli Belgeler:
a) Nüfus Cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı
b) Sürücü Sağlık Raporu (Aile hekimince düzenlenecek)
c) Değerli kağıt, harç bedeli ve vakıf payı (Maliye Bakanlığınca anlaşmalı bankalara
    yatırılacak)
d) 1 adet Biyometrik fotoğraf, (5x6 ebadında son altı ay içinde çekilmiş)
e) Kan Gurubu Belgesi veya kişinin beyanı
f) Kayıp/Çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi
Dış Ülkelerden Alınan Sürücü Belgesi Değiştirme İşlemlerinde Gerekli Belgeler:
a) Yabancı sürücü belgesinin, aslı ve renkli fotokopisi
b) Yabancı sürücü belgesinin, noter veya konsolosluk onaylı Türkçe tercümesi
c) Nüfus Cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı
d) Sürücü Sağlık Raporu (Aile hekimince düzenlenecek)
e) Öğrenci Belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli Türkçe tercümesi
g) Değerli kağıt, harç bedeli ve vakıf payı ödenti makbuzu (Maliye Bakanlığınca anlaşmalı
    bankalara yatırılacaktır)
f) 1 adet Biyometrik fotoğraf, (5x6 ebadında son altı ay içinde çekilmiş)
g) Kan Gurubu Belgesi veya kişinin beyanı
h) Adli Sicil Belgesi
Sürücü Belgesine Yeni Bir Sınıf Ekleme İşlemlerinde Gerekli Belgeler:
a) Nüfus Cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı
b) Sürücü Sağlık Raporu (Aile hekimince düzenlenecek)
c) Sürücü Sertifikası
d) Öğrenci Belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli Türkçe tercümesi
e) Değerli kağıt, harç bedeli ve vakıf payı ödenti makbuzu (Maliye Bakanlığınca anlaşmalı
    bankalara yatırılacaktır)
f) 1 adet Biyometrik fotoğraf, (5x6 ebadında son altı ay içinde çekilmiş)
g) Kan gurubu belgesi veya kişinin beyanı
h) Kayıp/Çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi
4 – 6 dakika
   12
PASAPORT İŞLEMLERİ:
 
Umuma Mahsus (Bordo) Pasaport Başvurularında İstenilen Belgeler:
a) Nüfus Cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı
b) 1 adet Biyometrik fotoğraf, (5x6 ebadında son altı ay içinde çekilmiş)
c) Öğrenci Belgesi (Harçsız umuma mahsus pasaport başvurularında)
d) Varsa en son alınan ve iptal işlemi uygulanmamış geçerli/geçersiz pasaport
e) Harç bedeli ödenti makbuzu ve değerli kağıt bedeli
f) Ergin olmayanlar veya kısıtlılar için veli, vasi veya kayyum kararı ve muvafakat belgesi
Diğer pasaport türlerine ilişkin işlemler Ankara Valiliği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Varlık Mahallesi Yerleşkesinde yapılmaktadır.
   Biyometrik veri alındığından 7 yaşını dolduran herkesin bizzat müracaatı zorunludur.
 
  4 - 6 dakika
 
 
NOT: Belirtilen süreler,  işleme Görevli Tarafından Başlanılmasından itibaren başlar.Yukarıda istenilen belgeler dışında işlem çeşidine göre yukarıda belirtilemeyen belgeler gerekli hallerde talep edilebilir. 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda müracaat yerine başvurunuz.
 
 
İlk  Müracaat Yeri: Altındağ Nüfus Şefi                                                                            Müracaat Yeri: Altındağ Nüfus Müdürü
       
   
 İsim   : Adem YAMAN                                                                                                        İsim   : Aynur KAMIŞLIK KÖSE
 Unvan: Altındağ  Nüfus Şefi                                                                                               Unvan: Altındağ  Nüfus Müdürü                          
                                                                                                            
Adres:Zübeydehanım Mahallesi Etlik Caddesi No 10: Altındağ/ANKARA                  Adres:Zübeydehanım Mahallesi Etlik Caddesi No 10: Altındağ/ANKARA
                                                                                                                                                            
Tel : 0.312. 384 80 37                                                                                                            Tel : 0.312. 384 80 37
Faks : 0.312. 384 80 38                                                                                                          Faks : 0.312. 384 80 38
E-Posta: altindag06@nvi.gov.tr                                                                                           E-Posta: altindag06@nvi.gov.tr