T.C.
         ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI
                   İlçe Nüfus Müdürlüğü
     HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
(İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ)
 
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
Belirtilen süreler işlem sürecinden sonraki tescil süresidir.
1
Doğum İşlemleri (Nüfusa ilk Kayıt)
1-Doğum Raporu
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun   15 inci maddesi
2-Bildirim; ana, baba, vasi veya kayyım, bunların bulunmaması halinde, çocuğun büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocuğu yanında bulunduranlar tarafından, doğumu gösteren resmî belgeye veya sözlü beyana dayalı olarak da yapılabilir. Beyanın sözlü olması halinde Mülki Amirin emriyle araştırılması zorunlu olduğundan araştırma sonuna kadar tescil işlemi yapılamamaktadır. 7039 Sayılı Kanunun 5.maddesi ve 11.12.2017 gün ve 2017/2 sayılı genelge
Evlilik dışında dünyaya gelen çocukların bildirimi ise ana, ananın küçük, kısıtlı veya ölmüş olması ya da velayetin kendisinden alınmış olması durumunda çocuk için atanacak vasi veya kayyımları tarafından veya velayetin babaya verilmesi durumunda baba tarafından yapılır.
Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin 26/1 maddesi.
2-Evlilik öncesi doğan çocukların anne baba tarafından birlikte bildirilmesi zorunludur.
Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin 24. maddesi
6-10 dakika
2
Saklı nüfus işlemleri
1-Tıbbi Rapor
Onsekiz yaşını tamamlayıncaya kadar herhangi bir nedenle aile kütüklerine kaydedilmemiş olan ve yabancı bir devletle vatandaşlık bağı bulunmayan kişiler, ana veya baba, bunların ölmüş olması halinde, varsa kardeşleri ile hısımlığını gösterir tıbbi rapor ibraz etmeleri durumunda Türk vatandaşlığını kazanır.
7039 Sayılı Kanunun 33.maddesi
15 dakika
3
Nüfus Yazımı / Yazım Dışı Kalanlar
1- Nüfus yazımlarında kayıt dışı kalanlar, Türkiye’de bulundukları yer nüfus müdürlüğüne, yabancı ülkelerde ise bulundukları bölgedeki, yoksa o yere en yakın dış temsilciliğe veya doğrudan Bakanlığa başvururlar.
Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 43 üncü maddesi
2-Aranacak Belgeler
 Nüfus veya uluslararası aile cüzdanları, Nüfus müdürlüklerinden alınmış onaylı nüfus kayıt
örnekleri, Askerlik terhis belgesi,Yaş, ad ve soybağı gibi kişi hallerine ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı,Genel Müdürlükçe verilmiş onaylı vatandaşlık kararları,Türkiye Cumhuriyeti pasaportları,Vatandaşlık durumu açıklanmış veya nüfusa kayıtlı oldukları yer gösterilmiş olmak kaydıyla      okul diploması, tasdikname veya diğer belgeler ile çalışılan kurumlarca verilmiş onaylı kimlik belgeleridir.
15 dakika
4
Evlenme
1-Evlendirme Memurluğunca veya Müftülüklerce düzenlenen 2 nüsha Mernis evlendirme bildirimi
Aranacak Belgeler :Müracaat sırasında Evlendirme Memurluğu tarafından bildirillir.
3-5 dakika
5
Ölüm
1-Ölümü tespit eden kurum tarafından düzenlenen ve Toplum Sağlığı Müdürlüklerince ÖBS numarası verilerek onaylandıktan sonra  Nüfus Müdürlüğüne gönderilen 2 nüsha Mernis ölüm bildirimi
2-Bildirim sırasında herhangi bir belge verilemediği takdirde; ölünün hısımlarının ve ölüm olayını bilenlerin kimlikleri ile yerleşim yeri adresleri tespit edilir. Belgeler bir yazı ekinde güvenlik makamlarına mülkî idare amirliği aracılığı ile gönderilerek ilgili kişinin ölümünün araştırılması istenir.  Tahkikat sonucuna göre ölüm işlemi sonuçlandırılır.
Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin 69. maddesi
3-5 dakika
6
Evliliğin Feshi / İptali
1-Mahkeme kararı                                 
4721 sayılı Türk Medeni Kanununun  145 ve 146 ncı maddesi
 
4-6 dakika
7
Boşanma
1-Mahkeme kararı    
4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 170. maddesi    5490 sayılı Nüfus
 
Hizmetleri Kanununun 27. maddesi
4-6 dakika
8
Kayıt Düzeltme
1-Mahkeme Kararı
  4-6 dakika
9
 
Gaiplik / Gaipliğin Feshi
1-Mahkeme kararı                       
4721 sayılı Türk Medeni Kanununun  29 ve 32 inci maddeleri
 
 
4-6 dakika
10
 
Vasiyetname Bildirimi / İptali
1- Bildirim veya vasiyetnamenin iptaline ilişkin noterce Nüfus Müdürlüğüne gönderilen yazı.                    
Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 155. maddesi
 
 
4-6 dakika
11
 
Evlat Edinme / Evlat Edinmenin İptali
1-Mahkeme kararı                           
4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 315- 317 ve 318. maddeleri
 
 
4-6 dakika
12
 
 
 
 
Tanıma / Tanımanın İptali
1-Tanıma; babanın, nüfus memuruna, mahkemeye, notere veya konsolosluğa yazılı başvurarak düzenlenen resmî senette ya da vasiyetnamede belirtilen çocuğun kendisinden olduğunu beyan etmesidir. Tanıma beyanında bulunan kimse küçük veya kısıtlı ise veli veya vasisinin de rızası gerekir.
Aranacak Belgeler:Doğum Raporu,  Annenin nüfus kaydını gösteren nüfus cüzdanı fotokopisi veya nüfus kaydı.                        
4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 295. maddesi
Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 107. maddesi
 
 
 
10-15 dakika
13
 
Babalığa Hüküm
1-Mahkeme kararı                       
4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 301. Maddesi.
 
4-6 dakika
14
 
Soybağı’ nın Reddi
1-Mahkeme kararı                             
4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 286. maddesi
 
4-6 dakika
15
 
Maddi Hata / İdarece Kayıt Düzeltme / Kayıt Tamamlama
Gerektiğinde Dilekçe                      
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun  38. maddesi
Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 79 ve  80. maddeleri
          
 
4-6 dakika
16
 
Kızlık Soyadını Kullanma Talep Dilekçeleri
1-Dilekçe                                       
4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 187. maddesi
         
   3-5 dakika
17
 
Nüfus Kaydının İptali
1-Mahkeme Kararı                              
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun  40. maddesi
Nüfus Hizmetleri  Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin  98. maddesi
4-6 dakika
18
 
Kayıt Taşıma/Kayıt Birleştirme
1- Dilekçe veya  Mahkeme kararı                                     
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun Geçici 5. maddesi 
Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 49-67 ve 86. maddeleri
10  dakika
19
 
Din Değişikliğine İlişkin İşlemler
1-Dilekçe                       
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun    35/2. maddesi
 
3-5 dakika
20
 
Veli / Vasi Bildirimi / İptali
1-Mahkeme kararı                      
4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 404.maddesi   / 470, 471, 472, 473,474,475 ve 476.  maddeleri
 
4-6 dakika
21
 
Göçmen Olarak veya Yetkili Makam Kararı ile Türk Vatandaşlığı Kazananların Aile Kayıtlarının Birleştirilmesi ve doğum yeri ve tarihinin düzeltilmesi.
Göçmen olarak veya yetkili makam kararıyla değişik tarihlerde Türk vatandaşlığını kazanarak farklı hanelere tescil edilen ya da aynı aileden olduklarını iddia eden,  on sekiz yaşından büyük kişilerin; bu yönde yazılı başvuruları ve ibraz edecekleri belgelere göre aynı aileden olduklarını ispat etmeleri, aynı aileden olduklarını belgeleyememeleri halinde ise mahkemeden alacakları tespit kararlarına göre kayıtları birleştirilir.
Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 49 maddesi.
 
Göçmen olarak Türk vatandaşlığına alınanlardan doğum yeri ve tarihi hatalı olan kişilerin kayıtları, bu maddenin yürürlüğe girdiği 03.11.2017 tarihinden itibaren beş yıl içinde usulüne göre onaylanmış doğum belgeleri ile müracaatları halinde düzeltilir.
7039 Sayılı Kanunun Geçici 9. maddesi
10 dakika
22
 
 
 
 
 
T.C. Kimlik Kartı
 
 
 
 
 
Mavi Kart
1-1 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)
2- Nüfus Cüzdanı
3-On beş yaşını tamamlayanların  biyometrik verisi alınacağından şahsen başvuruları zorunludur.
4- İbraz edilen nüfus cüzdanının güncel olmaması, yıpranmış olması, kayıp olması durumunda müracaat eden tarafından kimliğini ispatta tereddüt edilmeyecek şekilde  güncel ve yıpranmamış sürücü belgesi, pasaport veya uluslararası evlenme cüzdanı ibrazı istenir.
5- Müracaat edenin dördüncü maddede sayıldığı şekilde belge ibraz edememesi veya kimliğinin kayıp olması halinde anne-baba, ergin kardeş, ergin çocuk veya eşin tanıklığıyla müracaatları alınır. Müracaatta tanıklık edenin kendine ait yukarıda sayılan kimlik belgilerinden birini ibraz etmesi zorunludur.
 
2 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş) ve pasaport
 10-15dakika
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-15 dakika
23
 
 
Uluslararası aile cüzdanı
                  
1-Fotoğraf. (Eşlere ait 2.şer adet fotoğraf aynısı ve son 6 ay içerisinde çekilmiş) 
2-Eşlere ait Nüfus Cüzdanları                           
Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 128 inci maddesi
 
15  dakika
24
 
 
Nüfus Kayıt Örneği
1- T.C. Kimlik Kartı            
2-Dilekçe (Şahsen müracaat da gerek yok)                            
3- Vekaletname ( Şahsen müracaat da gerek yok)
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun  43 üncü maddesi
 
1  dakika
25
 
Uluslararası Sözleşmeler Uyarınca Düzenlenen ; “A (Doğum Kayıt Örneği), B (Evlenme Kayıt Örneği), C (Ölüm Kayıt Örneği) Formları
 
Uluslar arası Evlenme Ehliyet
Belgesi
 
1-T.C. Kimlik Kartı             
Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu ve Sözleşmeleri  (16 nolu sözleşme)    
1-T.C. Kimlik Kartı             
2-Yabancı vatandaşa ait kimlik belgesi, doğum belgesi  ile daha önce evlenmiş olup da evlenmesi sona erenlerin bu durumlarını gösterir tasdik ve tercüme edilmiş medeni hal  belgeleri         
Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu Sözleşmeleri (20 nolu sözleşme)
5 dakika
 
 
 
5 dakika
26
 
 
Adres Beyanı
 1-T.C. Kimlik Kartı                                  
 2- Pasaport                        
 3- Ehliyet                            
 4- Evlilik Cüzdanı
 5- Oturduğu adresi belgelendiren resmi bir belge( elektrik,su, doğalgaz aboneliği veya faturası)
 
 
5 dakika
    27
 
Yerleşim Yeri ve Diğer Adres  Belgesi
1-T.C. Kimlik Kartı                                       
 3- Ehliyet                            
 4- Evlilik Cüzdanı
 5- Pasaport
 
1 dakika
 
 
 
 
 
Yabancı Makamlarca Verilmiş Olan Resmi Belgelerin İşleme Alınması
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yabancı Makamlarca Verilmiş Olan Resmi Belgelerin İşleme Alınması
 
 
1) Yabancı resmî makamlarca verilmiş olan belgeler aşağıda belirtilen şekilde işleme alınır:
             a) Sözleşmiş ülkelerce mütekabiliyet esasına dayalı, belgeyi düzenleyen ülkelerin yetkili makamının imza ve mühürünü taşıması şartı ile kabul edilebilen ve ilgili sözleşmesi gereği  formüle edilmiş olan belgeler herhangi bir tasdik işlemine tâbi tutulamaz. Bu belgeler;
             1) Ülkemizin de üyesi bulunduğu Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonunca hazırlanarak uygulamaya konulan sözleşme gereği düzenlenen  ve belirli bir formüle sahip, çok dilde düzenlenmiş olan kişi hallerine ilişkin belgeler tasdike yönelik herhangi bir işlem görmeden doğrudan kabul edilerek işleme alınır.
  2)  La Haye Devletler Özel Hukuk Konferansınca hazırlanan ve Devletimizin de taraf olduğu Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf devlet yetkili makamlarınca belge üzerine veya ek bir belge olarak, belgeye ilişkin tasdik şerhi (Apostille) düzenlenmiş ise belgenin aslı, noter tasdikli Türkçe tercümesi ile birlikte kabul edilerek işleme alınır.
             b) Yetkili kurum tarafından tesis edilecek işlem gereğince talep edilen ve düzenleyen yabancı resmî makamlara göre farklılık arz eden, belirli bir formüle tâbi olmayan ve ispat niteliği taşıyan belgeler ise tasdik işlemine tâbi tutulur.
             1) Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf bir ülkenin, ülkemizdeki temsilciliğince düzenlenen ve verilen belgelere Sözleşmenin 1 inci maddesi gereği tasdik şerhi (Apostille) uygulanamaz. Bu tür belgeler yabancı ülke temsilciliğinin bulunduğu ilin valiliğince veya Dışişleri Bakanlığımızca (Yabancı temsilcilik Ankara’da ise Dışişleri Bakanlığımızca) "Belgedeki imza ve mühür ............... Konsolosluğuna aittir." şeklinde tasdik edilmesinden sonra, belge yabancı dilde ise noter tasdikli Türkçe tercümesi ile birlikte işleme alınır.
             2) Belge, yabancı ülkenin yerel makamlarınca düzenlenmiş ise düzenleyen ülkenin Türkiye’deki temsilciliğince tasdik edilmesinden sonra, Dışişleri Bakanlığımızca belgenin aslına "Belgedeki imza ve mühür ............ Konsolosluğuna/ Büyükelçiliğine aittir." şeklinde şerh verilmesini takiben noter tasdikli Türkçe tercümesi ile birlikte işleme alınır.
             (2) Yabancı ülkenin yerel makamlarınca düzenlenen ve düzenlendiği ülkedeki konsolosluğumuz tarafından "İmza ve mühür ...........................  makama aittir." şeklinde aslı tasdik edilen belgeler, konsolosluğumuz veya yeminli tercümanlar tarafından yapılmış çevirileriyle birlikte doğrudan işleme alınır. Tercümeleri yeminli tercümanlarca yapılmış belgelerde konsolosluğumuzun imza ve mühür tasdiki de bulunmalıdır.
             (3) Yabancı ülkenin Türkiye’deki temsilciliğince düzenlenmiş belgeler, yabancı temsilciliğin bulunduğu il valiliği veya Dışişleri Bakanlığımızca (Yabancı temsilcilik Ankara’da bulunuyorsa Dışişleri Bakanlığımızca) "Belgedeki imza ve mühür ............... Konsolosluğuna/Büyükelçiliğine aittir." şeklinde tasdik edilmesinden sonra, belge yabancı dilde düzenlenmiş ise noter tasdikli Türkçe tercümesi ile birlikte işleme alınır.
             (4) Ülkemizde dış temsilciliği bulunmayan devlet makamlarınca veya adına akredite olmuş (ilgili devlet adına işlem yapmakla yetkili) devletin yetkili makamlarınca verilmiş belgeler, akredite devletin Türkiye’deki dış temsilciliğince belgenin onaylanmasının ardından, dış temsilciliğin bulunduğu il valiliği veya Dışişleri Bakanlığımızca  "Belgedeki imza ve mühür .............. Konsolosluğuna/ Büyükelçiliğine aittir." şeklinde şerh verilmesinden sonra, belgenin aslı noter tasdikli Türkçe tercümesi ile birlikte işleme alınır.
             (5) Dış temsilciliğimizin bulunmadığı devlet makamlarınca verilmiş belgeler, belgeyi veren devlete akredite olan dış temsilciliğimizce "Belgedeki imza ve mühür ................... Dışişleri Bakanlığı’na aittir." şeklinde şerh verilmesinin ardından, belgenin aslı noter tasdikli tercümesi ile birlikte işleme alınır.
             (6) Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOT: Belirtilen süreler,  işleme Görevli Tarafından Başlanılmasından itibaren başlar.Yukarıda istenilen belgeler dışında işlem çeşidine göre yukarıda belirtilemeyen belgeler gerekli hallerde talep edilebilir. 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri: Hizmet Alınan Nüfus Şefi                                                                  İkinci Müracaat Yeri: Nüfus Müdürü
 
 
 
 
 
İsim                          : Yılmaz ÇAKMAK                                                                                                 İsim     : Aynur KAMIŞLIK KÖSE
Unvanı                   : Altındağ  Nüfus Şefi                                                                               Unvan  : Altındağ  Nüfus Müdürü
                                              
 
                                                                                                            
Adres                       : Ziraat Mahallesi Etlik Caddesi No:10 Altındağ/ANKARA                     Adres   : Ziraat Mahallesi Etlik Caddesi No:10 Altındağ/ANKARA
Tel                            : 0.312.384 80 37                                                                                                     Tel        : 0.312. 384 80 37
Faks                          : 0.312.384 80 38/112                                                                                            Faks      : 0.312. 384 80 38/112
E-Posta                  : altindag06@nvi.gov.tr                                                                                  E-Posta : altindag06@nvi.gov.tr