ALTINDAĞ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı
1 Destek Şube Müdürlüğü 1
2 Hukuk Şube Müdürlüğü 1
3 İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü 2
4 Özel Öğretim Kurumları Şube Müdürlüğü 29
5 Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü 1
6 Temel Eğitim Şube Müdürlüğü 1
7 Eğitim Öğretim Şube Müdürlükleri Ortak Hizmet Standartları 3
  TOPLAM 38
 
 
DESTEK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 
                             
SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
1                           15 İŞ GÜNÜ
  Bilgi Edinme Hakkı Kapsamında Yapılan Başvuruların Cevaplandırılması     Dilekçe   
       
                   
                   
           
                         
 
            Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri  : Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri  : Altındağ Kaymakamlığı
İsim  : Dr. Zülkarneyin AVCI İsim  : Erol KARAÖMEROĞLU
Unvan  : İlçe Millî Eğitim Müdürü Unvan  : Altındağ  Kaymakamı
Adres  : Yeni Ziraat Mh.Etlik Ca. No.10 Dışkapı / ANKARA Adres  : Yeni Ziraat Mh. Etlik Cad. No.10 Dışkapı /Ankara
Telefon : (0312) 3413368 Telefon : (0312)3847677    
Faks  : (0312) 3411085 Faks  : (0312) 3847677    
E-Posta : altindag06@meb.gov.tr E-Posta : altindag@icisleri.gov.tr
 
 
HUKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
                             
SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
1                   1 İŞ GÜNÜ
  Dilekçe Hakkı Kapsamında Yapılan Başvuruların Alınması     Dilekçe/e-Posta  
       
           
                         
 
 
            Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri  : Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri  : Altındağ Kaymakamlığı
İsim  : Dr. Zülkarneyin AVCI İsim  : Erol KARAÖMEROĞLU
Unvan  : İlçe Millî Eğitim Müdürü Unvan  : Altındağ  Kaymakamı
Adres  : Yeni Ziraat Mh.Etlik Ca. No.10 Dışkapı / ANKARA Adres  : Yeni Ziraat Mh. Etlik Cad. No.10 Dışkapı /Ankara
Telefon : (0312) 3413368 Telefon : (0312)3847677    
Faks  : (0312) 3411085 Faks  : (0312) 3847677    
E-Posta : altindag06@meb.gov.tr E-Posta : altindag@icisleri.gov.tr
 
İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
                             
SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
1                   1 İŞ GÜNÜ
  Öğretmenliğe İlk Atama Başvuru Evraklarının Alınarak Başvuruların Onaylanması     1- Elektronik başvuru formu  
      2- Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumunca onaylı örneği (Öğrenim bilgileri elektronik başvuru formuna otomatik olarak yansımayan adaylardan)  
         
      3- Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans veya pedagojik formasyon belgesi  
      4- Diploma denklik belgesi (Yurtdışı okullarından mezun olanlardan)  
      5- Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji dersi aldığına, Sosyoloji bölümü mezunlarından ise 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji dersi aldığına dair belge (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz.)  
         
         
      6- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarından mezun olanlardan programa kayıt tarihini gösteren belge (Mezuniyet belgesinde kayıt tarihi yazılı olanlardan ayrıca belge istenmeyecektir)  
         
      7- Askerlik durum beyanı ile bakaya kalanlardan “Kovuşturmaya yer olmadığına dair” mahkeme kararı  
                         
2                   1 İŞ GÜNÜ
  Ek Ders Ücreti Karşılığı Öğretmen Görevlendirme Başvurularının Alınması      1- Dilekçe  
      2- Mezuniyet belgesi fotokopisi  
      3- Nüfus Cüzdanı Örneği  
                         
 
 
            Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri  : Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri  : Altındağ Kaymakamlığı
İsim  : Dr. Zülkarneyin AVCI İsim  : Erol KARAÖMEROĞLU
Unvan  : İlçe Millî Eğitim Müdürü Unvan  : Altındağ  Kaymakamı
Adres  : Yeni Ziraat Mh.Etlik Ca. No.10 Dışkapı / ANKARA Adres  : Yeni Ziraat Mh. Etlik Cad. No.10 Dışkapı /Ankara
Telefon : (0312) 3413368 Telefon : (0312)3847677    
Faks  : (0312) 3411085 Faks  : (0312) 3847677    
E-Posta : altindag06@meb.gov.tr E-Posta : altindag@icisleri.gov.tr
 
 
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 
                             
SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
1                           30 GÜN
  Özel Öğretim Kurumlarının Açılmasıyla İlgili Başvurular Doğrultusunda Bakanlıkça Düzenlenen "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı"nın Başvuru Sahibine Verilmesi     1- Form dilekçe (Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Ek-1)  
      2- Kurucu veya kurucu temsilcisine ait adli sicil beyanı  
      3- Kurucu tüzel kişilik ise; kuruluş amaçları içinde özel öğretim kurumu işletmeciliği yapılacağına ilişkin ifadenin de yer aldığı ve tüzel kişiliğin niteliğine göre Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmış ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedi  
         
         
      4- Kurucu tüzel kişilik ise; kurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma, devir ve benzeri işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirlendiği yönetim kurulu kararı  
         
      5- Binanın kurum açılacak kat veya katları için ayrı ayrı ve okul olarak kullanılacak binaların ayrıca bahçeleri için de üç adet 35x50 cm veya A3 ebadında çizilmiş yerleşim planı  
         
      6- Resmi benzeri okulların tabi olduğu yönetmeliği uygulamak isteyen okulların kurucusunun yazılı beyanı, resmi benzeri okulların tabi oldukları yönetmeliklerden farklı uygulama yapmak isteyen okullar için Bakanlıkça onaylanmak üzere hazırlanan üç nüsha kurum yönetmeliği taslağı ve CD'si veya kurucunun daha önce açılış izni almış başka bir okulu için Bakanlıkça onaylanmış kurum yönetmeliğini uygulayacağına ilişkin yazılı beyanı  
         
         
         
         
      7- Kurum binası kurucuya ait ise tapu senedi; kurum binası kiralık ise okullarda öğretim süresi kadar, diğer kurumlarda da en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı  
         
      8- Yönetici çalışma izin teklifi  
      9- Kurum öğretime başlamadan önce nitelikleri de belirtilen gerekli tüm personele ilişkin çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair kurucu veya kurucu temsilcisinin yazılı beyanı  
         
      10- Kurum açılacak binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin; çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor  
         
         
      11- Denizcilik, havacılık kursu gibi özellik arz eden özel öğretim kurumları için ilgili bakanlıkların uygun görüşü  
      12- Sağlık meslek lisesi açacakların, okulun açılacağı ildeki hastanede öğrencilerinin eğitim göreceği alana uygun stajlarını yapacaklarına ilişkin hastane yönetimi ile yapılan protokol  
         
      13- İl sağlık müdürlüğünce düzenlenecek, binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin rapor  
      14- İtfaiye müdürlüğünce düzenlenecek, binada yangına karşı ilgili mevzuata göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin rapor  
         
                         
2                   10 GÜN
  Özel Öğretim Kurumlarının Bina Nakil Başvuruları Doğrultusunda Bakanlıkça Düzenlenen "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı"nın Kurum Müdürlüğüne Gönderilmesi     1- Kurucu veya kurucu temsilcisinin konuya ilişkin ayrıntılı dilekçesi  
      2- Binanın kurum açılacak kat veya katları için ayrı ayrı ve okul olarak kullanılacak binaların ayrıca bahçeleri için de üç adet 35x50 cm veya A3 ebadında çizilmiş yerleşim planı  
         
      3- Mevcut binada bulunan araç ve gereci yeni binaya taşıyacağına ve eksik araç ve gereci tamamlayacağına ilişkin kurucu veya kurucu temsilcisine ait yazılı beyan  
         
      4- Kurum açılacak binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin; çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor  
         
         
      5- İl sağlık müdürlüğünce düzenlenecek, binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin rapor  
      6- İtfaiye müdürlüğünce düzenlenecek, binada yangına karşı ilgili mevzuata göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin rapor   
         
                         
3                   10 GÜN
  Özel Öğretim Kurumlarının Devredilmesiyle İlgili Başvurular Doğrultusunda Bakanlıkça Düzenlenen "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı"nın Kurum Müdürlüğüne Gönderilmesi     1- Kurumu devir alan kurucu veya kurucu temsilcisine ait dilekçe  
      2- Kurumun borç ve alacaklarının vadesi gelmemiş olanlar da dahil olmak üzere, kurumu devralan veya devredilen gerçek kişi veya tüzel kişilik tarafından üstlenildiğini gösterir noterlikçe düzenlenen devir senedi  
         
      3- Yeni kurucu veya kurucu temsilcisine ait adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan  
      4- Kurum binası kurucuya ait ise tapu senedinin millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği; kurum binası kiralık ise okullarda öğretim süresi kadar, diğer kurumlarda da en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği  
         
         
      5- Kurucu tüzel kişilik ise; kuruluş amaçları içinde özel öğretim kurumu işletmeciliği yapılacağına ilişkin ifadenin de yer aldığı ve tüzel kişiliğin niteliğine göre Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmış ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedinin millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği  
         
         
      6- Kurucu tüzel kişilik ise; kurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma, devir ve benzeri işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirlendiği yönetim kurulu kararı  
         
      7- Eğitim personeli ile diğer personelin görevlendirme teklifleri ve yenilenen iş sözleşmeleri  
                         
4                   10 GÜN
  Özel Öğretim Kurumlarının İsim Değişikliği Başvuruları Doğrultusunda Bakanlıkça Düzenlenen "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı"nın Kurum Müdürlüğüne Gönderilmesi     1- Kurucu veya kurucu temsilcisinin dilekçesi  
      2- Kurucu tüzel kişilik ise; yönetim kurulu kararı  
      3- Marka isim kullanılacaksa marka tescil belgesi ile isim hakkı sözleşmesi  
                   
                   
                   
                         
5                   15 GÜN
  Özel Öğretim Kurumlarının Yerleşim Planı ve Kontenjan Değişikliğiyle İlgili Başvurular Doğrultusunda Bakanlıkça Düzenlenen "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı"nın Kurum Müdürlüğüne Gönderilmesi     1- Yapılacak değişiklikleri gösterir ayrıntılı kurucu veya kurucu temsilcisi dilekçesi  
      2- Kurumun son yerleşimini gösteren üç adet yerleşim planı (35x50 cm veya A3 ebadında)  
      3- Bir adet eski yerleşim planı  
      4- Kat veya daire ilave edilecekse okullarda öğretim süresi kadar kira sözleşmesi veya tapu örneği (aslı ya da tasdikli örneği)  
         
      5- Kurum açılacak binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin; çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor  
         
      6- İl sağlık müdürlüğünce düzenlenecek, binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin rapor  
      7- İtfaiye müdürlüğünce düzenlenecek, binada yangına karşı ilgili mevzuata göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin rapor   
         
                         
6                   20 GÜN
  Özel Öğretim Kurumlarının Kurum Dönüşüm Başvuruları Doğrultusunda Bakanlıkça Düzenlenen "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı"nın Kurum Müdürlüğüne Gönderilmesi     1- Kurucu veya kurucu temsilcisinin kurumunu dönüştürmesine ilişkin yazısı  
      2- Form dilekçe (Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Ek-1)  
      3- Kurumda öğrenci/kursiyer kaydı olmadığına dair beyan  
      4- Yönetici ve eğitim personelinin istifa dilekçeleri  
      5- Binanın kurum açılacak kat veya katları için ayrı ayrı ve okul olarak kullanılacak binaların ayrıca bahçeleri için de üç adet 35x50 cm veya A3 ebadında çizilmiş yerleşim planı  
         
      6- Uygulanacak programın Talim ve Terbiye Kurulu Kararı tarih ve sayısı  
      7- Yönetici çalışma izin teklifi  
      8- Kurum öğretime başlamadan önce nitelikleri de belirtilen gerekli tüm personele ilişkin çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair kurucu veya kurucu temsilcisinin yazılı beyanı  
         
      9- Kurum binası kurucuya ait ise tapu senedi; kurum binası kiralık ise okullarda öğretim süresi kadar, diğer kurumlarda da en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı  
         
      10- Denizcilik, havacılık kursu gibi özellik arz eden özel öğretim kurumları için ilgili bakanlıkların uygun görüşü  
      11- Sağlık meslek lisesi açacakların, okulun açılacağı ildeki hastanede öğrencilerinin eğitim göreceği alana uygun stajlarını yapacaklarına ilişkin hastane yönetimi ile yapılan protokol  
         
      12- Kurum açılacak binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin; çevre ve şehircilik il müdürlükleri,
yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor
 
         
         
      13- İl sağlık müdürlüğünce düzenlenecek, binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin rapor  
      14- İtfaiye müdürlüğünce düzenlenecek, binada yangına karşı ilgili mevzuata göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin rapor  
         
                         
7                   10 GÜN
  Özel Öğretim Kurumlarının Kurucu Temsilcisi Değişikliğiyle İlgili Başvurular Doğrultusunda ve Bakanlıkça Düzenlenen "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı"nın Kurum Müdürlüğüne Gönderilmesi     1- Kurucu temsilcisi değişikliği isteğine ilişkin yazısı  
      2- Kurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma, devir ve benzeri işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirlendiği yönetim kurulu kararı  
         
      3- Yeni kurucu temsilcisine ait adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan   
                   
                   
                   
                         
8                   15 GÜN
  Özel Öğretim Kurumlarının Kurucu veya Kurucu Temsilcisi Teklifiyle Kapatılmasına İlişkin Başvurular Doğrultusunda Bakanlıktan Alınan Kapatma Yazısının Kurum Müdürlüğüne Gönderilmesi     1- Kurucu veya kurucu temsilcisinin dilekçesi  
      2- Eğitim personeli ve diğer personel ile öğrencilere en az üç ay öncesinden yazılan duyuru yazısı  
      3- Yönetici ve eğitim personelinin istifa dilekçeleri  
                   
                   
                   
                   
                         
9                   10 GÜN
  Özel Öğretim Kurumlarında Program İlaveleriyle İlgili Başvurular Doğrultusunda Bakanlıkça Düzenlenen "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı"nın Kurum Müdürlüğüne Gönderilmesi     1- Kurucu veya kurucu temsilcisinin dilekçesi  
      2- Kurumun son yerleşimini gösteren üç adet yerleşim planı (35x50 cm veya A3 ebadında)  
      3- İlave edilecek programın onaylandığı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı'nın tarihi ve sayısı  
      4- Programa ait araç-gereç listesi  
      5- Görevlendirilecek eğitim personeline ilişkin çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair kurucunun yazılı beyanı  
         
                   
                         
10                   10 GÜN
  Özel Öğretim Kurumlarında  Görevlendirilecek Yönetici Teklifleriyle İlgili Başvurular Doğrultusunda İl Millî Eğitim Müdürlüğünce Düzenlenen "Çalışma İzin Onayı"nın Kurum Müdürlüğüne Gönderilmesi     1- Kurucu veya kurucu temsilcisinin dilekçesi  
      2- Yöneticiyle yapılan iş sözleşmesi          
      3- Yöneticiye ait adli sicil beyanı  
      4- Yöneticiye ait diploma veya diploma yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi  
      5- Daha önce özel öğretim kurumunda görev yapmış ise ayrılma onayı  
                   
    Not: Özel okul ve özel eğitim okullarında görevlendirilecek yöneticilerin en az iki yıl asıl görevli olarak öğretmenlik yaptığını gösterir hizmet cetveli ya da belgeleri  
         
                         
11                   3 İŞ GÜNÜ
  Özel Okul ve Özel Eğitim Okullarının Teşvikten Yararlanma İstekleriyle İlgili Başvuruların İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Gönderilmesi     1- Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalı müracaat dilekçesi  
      2- Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşviki Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ekinde yer alan Yatırım Bilgi Formu (06 Mayıs 1998 tarihli ve 23334 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan)  
         
      3- Talep sahibi tüzel kişilik ise, özel öğretim kurumu açılacağına dair hüküm ihtiva eden Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmış veya noterlikce onaylanmış, tüzük, vakıf senedi veya ana sözleşme  
         
      4- Kurucu temsilcisi seçimine ilişkin tüzel kişiliğin (şirket, vakıf, vb.) yönetim kurulu kararının ilgili sayfasının noter tasdikli örneği (Kurucu temsilcisi 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu hükümleri gereği bir kişi olacak ve kurumu Bakanlığımıza ve diğer kurum kuruluşlara karşı temsile yetkili olacaktır.)  
         
         
      5- Kurucu temsilcisinin nüfus cüzdanı sureti ve noter onaylı imza sirküleri  
      6- Taahhütname (Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2012/1 EK-1)  
      7- Okulun yapılacak olduğu İl Valiliğinin yatırımcının "Teşvikden faydalanarak özel okul yatırımı yapmasında sakınca bulunmadığına" dair uygun görüş yazısı (Bu yazı doğrudan ilgili İl Valiliği'nden alınabileceği gibi, başvuru sonunda Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nce de ilgili Valilikten istenebilmektedir.)  
         
         
      8- Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan alınacak "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı  
         
                         
12                   10 GÜN
  Özel Öğretim Kurumlarının Kültürel, Bilgi, Beceri, Proje vb. Yarışmalarla İlgili İzin Başvuruları Doğrultusunda İl Millî Eğitim Müdürlüğünden Alınan Onayın Kurum Müdürlüğüne Gönderilmesi     1- Kurum müdürlüğünün yazısı  
      2- Yarışma şartnamesi  
                   
                   
                   
                   
                   
                         
13                   5 İŞ GÜNÜ
  Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarında Grup-Dönem Açılmasıyla İlgili Listelerin Onaylanarak Kurum Müdürlüğüne Gönderilmesi     1- Kurs müdürlüğünün yazısı  
      2- Eğitime başlayacak adayların sertifika sınıflarına göre hazırlanmış isim listeleri  
      3- Teorik ve direksiyon derslerini gösterir eğitim planları  
                   
           
                         
14                   3 İŞ GÜNÜ
  Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarında Kaybedilen Sertifikaların Yenilenmesi      Kurs müdürlüğünün yazısı veya kapanan sürücü kurslarından alınan sertifikalar için sertifika sahibinin dilekçesi  
                   
           
                         
15                   5 İŞ GÜNÜ
  Özel Öğretim Kurumlarında Görevlendirilecek Eğitim Personeliyle İlgili Başvurular Doğrultusunda Düzenlenen "Çalışma İzin Onayı"nın Kurum Müdürlüğüne Gönderilmesi     1- Kurumun istek yazısı  
      2- Eğitim personeliyle yapılan iş sözleşmesi  
      3- Eğitim personeline ait adli sicil beyanı  
      4- Eğitim personelinin diploma veya diploma yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi  
      5- Öğretmen olarak görevlendirileceklerden, ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans ya da pedagojik formasyon programı başarı belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti  
         
      6- Daha önce resmi veya özel öğretim kurumlarında eğitim personeli olarak çalışmış olanlardan en son görev yerinden ayrılışını gösterir belge  
         
      7- İlk defa görev alacaklar hariç, hizmet sınıfında daha önce yaptığı görevleri gösterir hizmet belgesi  
      8- Çalışmakta olduğu kurumca verilecek, girdiği ders saati sayısını da gösterir muvafakat belgesi  
                   
    Not:  Daha önce aynı ilde başka bir özel öğretim kurumunda aynı alanda çalışmış olanlardan 3, 4 ve 6 ncı maddelerdeki belgeler istenmez.  
         
                         
16                   5 İŞ GÜNÜ
  Özel Öğretim Kurumlarında  Görevlendirilecek Ders Saat Ücretli Eğitim Personeliyle İlgili Başvurular Doğrultusunda Düzenlenen "Çalışma İzin Onayı"nın Kurum Müdürlüğüne Gönderilmesi     1- Kurumun istek yazısı  
      2- Eğitim personeliyle yapılan iş sözleşmesi  
      3- Eğitim personelinin adli sicil beyanı  
      4- Eğitim personelinin diploma veya diploma yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi  
      5- Öğretmen olarak görevlendirileceklerden, ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans ya da pedagojik formasyon programı başarı belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti  
         
      6- Sertifikanın aslı  
      7- Çalışmakta olduğu kurumca verilecek, girdiği ders saati sayısını da gösterir muvafakat belgesi  
                   
    Not:  1-Resmi veya özel öğretim kurumunda görevli olup kurumlarda ek ders saati ücretli olarak görev almak isteyen eğitim personelinden 2, 3, 4 ve 5 inci maddelerde belirtilen belgeler istenmez.  
         
        2-Resmi veya özel öğretim kurumunda görevli olup alanı dışında sertifikaya dayalı ders saat ücretli olarak görev almak isteyen eğitim personelinden 2, 3 ve 4 üncü maddelerde belirtilen belgeler istenmez.  
         
                         
17                   4 İŞ GÜNÜ
  Özel Öğretim Kurumlarında Görevli Eğitim Personelinin Görevden Ayrılma Başvuruları Doğrultusunda Görevden Ayrılma Onayının Kurum Müdürlüğüne Gönderilmesi     1- Kurum müdürlüğünün yazısı  
      2- Eğitim personelinin istifa dilekçesi  
                   
                   
                   
                   
                         
18                   35 GÜN
  Özel Öğrenci Yurtlarının Açılmasıyla İlgili Başvurular Doğrultusunda İl Millî Eğitim Müdürlüğünce Düzenlenen "Yurt Açma İzin Belgesi"nin Başvuru Sahibine Verilmesi     1- Müracaat dilekçesi  
      2- a) Kurucu özel hukuk tüzel kişisi ise;  
        a) 1) Yurt açmaya ilişkin hükmün bulunduğu Ticaret Sicil Gazetesi,Şirket Ana Sözleşmesi ,Tüzük veya Kuruluş Senedi Örneği  
         
        a) 2) Kurucu temsilcisinin kurum açma,kapama,devri v.b.işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirlendiği şirket/dernek/vakıf yönetim kurulu kararı örneği  
         
        b) Kurucu gerçek kişi ise;  
        b) 1) T.C. Kimlik Numarası  
        b) 2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya bir yıldan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile rüşvet, zimmet, irtikap, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, ırza yönelik suç, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma ve Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmadığına dair adli sicil beyanı  
         
         
         
         
      3- Yurdun faaliyet göstereceği bina kurucuya ait ise malik olduğuna dair beyan  
      4- Binanın kiralık olması halinde en az bir yıllık kiracı olduğuna dair beyan  
      5- Kurucu, bina üzerinde intifa hakkına sahip ise intifa hakkına sahip olduğuna dair beyan  
      6- Tapu sicilinde mesken olarak kayıtlı bir ana gayrimenkulün bağımsız bölümlerinde yurt açılacak ise 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre kat malikleri kurulu tarafından yurt açılabilmesi için oy birliğiyle verilen kararın bir örneği veya her bir kat malikinden veyahut vekillerinden ayrı ayrı alınan muvafakat belgesi  
         
         
      7- Yapı kullanma izin belgesinde kullanım amacı yurt olan binalar haricindeki binalar için, depreme ilişkin mevzuata uygun olduğuna dair belge  
         
      8- Binanın sağlığı olumsuz yönde etkileyen endüstriyel kuruluşlardan uzak olduğunu belirten yetkili kuruluştan (İl Halk Sağlığı Müdürlüğü) alınan belge  
         
      9- Yetkili kuruluştan (yapı denetim firmalarından) alınan, binanın depreme dayanıklılığını gösteren belge (denetçi belgeleri ile birlikte)  
         
      10- Yetkili kuruluştan (Belediyeden) alınan, yapı kullanma izni belgesi  
      11- Binanın her katı için ayrı ayrı düzenlenmiş üç adet yerleşim planı (35x50 cm veya A3 ebadında)  
      12- Yetkili kuruluştan (İtfaiye Müdürlüğünden) alınan, binanın yangına karşı yeterli güvenliğe sahip olduğuna dair rapor  
         
      13 Kurucu veya kurucu temsilcine ait ikametgah beyanı  
      14 Kurucu veya kurucu temsilcine ait diploma/geçici mezuniyet belgesi fotokopisi  
                         
19                   35 GÜN
  Özel Öğrenci Yurtlarının Devredilmesiyle İlgili Başvurular Doğrultusunda İl Millî Eğitim Müdürlüğünce Düzenlenen "Yurt Açma İzin Belgesi"nin Yurt Müdürlüğüne Gönderilmesi     1- Kurucu veya kurucu temsilcisine ait dilekçe veya teklif yazısı  
      2- Noter tarafından düzenlenen devir senedi veya gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi   
      3- Yeni Kurucu veya kurucu temsilcisine ait adli sicil beyanı  
      4- Binanın kiralık olması halinde en az bir yıllık kiracı olduğuna dair beyan  
      5- Yeni kurucu tüzel kişi ise; kuruluş amaçları içinde yurt işletmeciliği yapılacağına ilişkin ifadenin yer aldığı ve tüzel kişinin niteliğine göre Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmış ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedinin örneği  
         
         
      6- Yeni kurucu temsilcisi seçilecek kişinin kurum açma, kapatma, devir ve benzeri işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirlendiği şirket/dernek/vakıf yönetim kurulu kararı  
         
      7- Yeni kurucu veya kurucu temcilsine diploma/geçici mezuniyet belgesi fotokopisi  
      8- Yeni kurucu veya kurucu temcilsine ait T.C. Kimlik Numarası beyanı  
      9- Yeni kurucu veya kurucu temcilsine ait ikametgah beyanı  
                         
20                   35 GÜN
  Özel Öğrenci Yurtlarının Statü Değişikliğiyle İlgili Başvurular Doğrultusunda İl Millî Eğitim Müdürlüğünce Düzenlenen "Yurt Açma İzin Belgesi"nin Yurt Müdürlüğüne Gönderilmesi     1- Kurumun teklif yazısı  
      2- Kurucu özel hukuk tüzel kişisi ise; kurumun değişecek durumunun belirtildiği yönetim kurulu kararı  
      3- Kurucu veya kurucu temsilcisine ait T.C. Kimlik Numarası  
      4- Kurucu veya kurucu temsilcisine ait ikametgah beyanı  
      5- Kurucu veya kurucu temsilcisine ait diploma/geçici mezuniyet belgesi fotokopisi  
      6- Kurumun son yerleşimini gösteren üç adet yerleşim planı (35x50 cm veya A3 ebadında)  
                   
                         
21                   15 GÜN
  Özel Öğrenci Yurtlarının Kurucu veya Kurucu Temsilcisi Değişikliğiyle İlgili Başvurular Doğrultusunda İl Millî Eğitim Müdürlüğünce Düzenlenen "Yurt Açma İzin Belgesi"nin Yurt Müdürlüğüne Gönderilmesi     1- Kurucu veya kurucu temsilcisi değişikliğine ilişkin eski kurucu veya kurucu temsilcisinin dilekçesi  
      2- Yeni kurucu veya kurucu temsilcisine ait dilekçe  
      3- Yeni kurucu veya kurucu temsilcisine ait T.C. Kimlik Numarası  
      4- Yeni kurucu veya kurucu temsilcisine ait kurum açma, kapatma, devir ve benzeri işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirlendiği şirket/dernek/vakıf yönetim kurulu kararı  
         
      5- Yeni kurucu veya kurucu temsilcisine ait adli sicil beyanı  
      6- Yeni kurucu veya kurucu temsilcisine ait diploma/geçici mezuniyet belgesi fotokopisi  
      7- Yeni kurucu veya kurucu temsilcisine ait ikametgah beyanı  
                         
22                   20 GÜN
  Özel Öğrenci Yurtlarının İsim Değişikliğiyle İlgili Başvurular Doğrultusunda İl Millî Eğitim Müdürlüğünce Düzenlenen "Yurt Açma İzin Belgesi"nin Yurt Müdürlüğüne Gönderilmesi     1- Kurucu veya kurucu temsilcisine ait imzalı kurum teklif yazısı  
      2- Kurucu özel hukuk tüzel kişisi ise; şirket/dernek/vakıf yönetim kurulu kararı ile değişecek yurt isminin tayin edilmesi   
         
      3- Marka isim kullanılacaksa marka tescil belgesi ile isim hakkı sözleşmesi  
                   
                   
                   
                         
23                   35 GÜN
  Özel Öğrenci Yurtlarının Yerleşim Planı ve Kontenjan Değişikliğiyle İlgili Başvurular Doğrultusunda İl Millî Eğitim Müdürlüğünce Düzenlenen "Yurt Açma İzin Belgesi"nin Yurt Müdürlüğüne Gönderilmesi     1- Kurucu veya kurucu temsilcisi yerleşim planı değişikliğine ilişkin ayrıntılı teklif yazısı (Katlarda yapılan değişiklikler maddeler halinde belirtilecek)  
         
      2- Kurumun son yerleşimini gösteren üç adet yerleşim planı (35x50 cm veya A3 ebadında)  
      3- Bir adet eski yerleşim planı  
           
                   
                   
                   
                         
24                   35 GÜN
  Özel Öğrenci Yurtlarının Bina Nakilleriyle İlgili Başvurular Doğrultusunda İl Millî Eğitim Müdürlüğünce Düzenlenen "Yurt Açma İzin Belgesi"nin Yurt Müdürlüğüne Gönderilmesi     1- Kurucu veya kurucu temsilcisine ait dilekçe veya teklif yazısı  
      2- Yurdun faaliyet göstereceği bina kurucuya ait ise malik olduğuna dair beyan  
      3- Binanın kiralık olması halinde en az bir yıllk kiracı olduğuna dair beyan  
      4- Kurucu bina üzerinde intifa hakkına sahip ise intifa hakkına sahip olduğuna dair beyan  
      5- Tapu sicilinde mesken olarak kayıtlı bir ana menkulün bağımsız bölümlerinde yurt açılacak ise 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre kat malikleri kurulu tarafından yurt açılabilmesi için oy birliğiyle verilen kararın bir örneği veya her bir kat malikinden veyahut vekillerinden ayrı ayrı alınan muvafakat belgesi  
         
         
      6- Yapı kullanma izin belgesinde kullanım amacı yurt olan binalar haricindeki binalar için, depreme ilişkin mevzuata uygun olduğuna dair belge  
         
      7- Binanın sağlığı olumsuz yönde etkileyen endüstriyel kuruluşlardan uzak olduğunu belirten yetkili kuruluştan (İl Halk Sağlığı Müdürlüğü) alınan belge  
         
      8- Yetkili kuruluştan (yapı denetim firmalarından) alınan, binanın depreme dayanıklılığını gösteren belge (denetçi belgeleri ile birlikte)  
         
      9- Binanın her katı için ayrı ayrı düzenlenmiş üç adet yerleşim planı (35x50 cm veya A3 ebadında)  
      10- Yetkili kuruluştan (Belediyelerden) alınan yapı kullanma izni belgesi  
      11- Yetkili kuruluştan (İtfaiye Müdürlüğünden) alınan, binanın yangına karşı yeterli güvenliğe sahip olduğuna dair rapor  
         
                         
25                   30 GÜN
  Özel Öğrenci Yurtlarının Faaliyete Ara Verme veya Kapatılmasıyla İlgili Başvurular Doğrultusunda İl Millî Eğitim Müdürlüğünden Alınan  Onayın Yurt Müdürlüğüne Gönderilmesi     1- Kurucu veya kurucu temsilcisine ait dilekçe veya teklif yazısı  
      2- Kurucu özel hukuk tüzel kişisi ise; yurdun faaliyetine ara vereceğine veya kapatılacağına ilişkin şirket/dernek/vakıf yönetim kurulu kararı  
         
      3- Ara verme veya kapatma işlemleri sırasında mevcut öğrencilerin barınması hususunda alınan tedbirlere ait dilekçe  
         
      4- Tüm personele duyuru yazısı  
      5- Faaliyete ara verme veya kapatma ile ilgili olarak valiliğe ve öğrencilere bir ay önceden haber verildiğine ilişkin yazı  
         
                         
26                   10 GÜN
  Özel Öğrenci Yurtlarının Faaliyete Ara Verme İzninin İptaliyle İlgili Başvurular Doğrultusunda İl Millî Eğitim Müdürlüğünden Alınan Onayın Yurt Müdürlüğüne Gönderilmesi     1- Kurucu veya kurucu temsilcisine ait dilekçe veya teklif yazısı  
      2- Kurucu özel hukuk tüzel kişisi ise; yönetim kurulu kararı  
           
                   
                   
                   
                   
                         
27                   10 GÜN
  Özel Öğrenci Yurtlarına Yönetici Görevlendirilmesiyle İlgili Başvurular Doğrultusunda İl Millî Eğitim Müdürlüğünce Düzenlenen Belgenin Yurt Müdürlüğüne Gönderilmesi     1- Kurumun teklif yazısı  
      2- Yönetici olarak görevlendirilecek kişiye ait dilekçe  
      3- Yöneticinin T.C. Kimlik Numarası  
      4- Yöneticiye ait diploma/geçici mezuniyet belgesi  fotokopisi  
      5- Yöneticiye ait sağlık raporu  
      6- Yöneticinin adli sicil beyanı  
      7- Yöneticiyle yapılan iş sözleşmesi  
      8- Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınan (İşe Giriş Bildirgesi) sigorta belgesi  
                         
28                   7 GÜN
  Özel Öğrenci Yurtlarında Personel Görevlendirilmesiyle İlgili Başvurular Doğrultusunda Görevlendirme Onaylarının Yurt Müdürlüğüne Gönderilmesi     1- Kurumun teklif yazısı          
      2- Personele ait dilekçe          
      3- Personelin T.C. Kimlik Numarası  
      4- Personele ait diploma/geçici mezuniyet belgesi fotokopisi  
      5- Personele ait sağlık raporu  
      6- Personelin adli sicil beyanı  
      7- Personelle yapılan iş sözleşmesi  
      8- Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınan (İşe Giriş Bildirgesi) sigorta belgesi  
                         
29                    
  Özel Öğrenci Yurtlarında Personel İstifa Talepleriyle İlgili Başvurular Doğrultusunda Alınan Onayların Yurt Müdürlüğüne Gönderilmesi     1- Kurumun üst yazısı   5 İŞ GÜNÜ
      3- Kişiye ait dilekçe  
      2- Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınan sigorta belgesi (İşten Ayrılış Bildirgesi)  
                   
                   
                   
               
            Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri  : Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri  : Altındağ Kaymakamlığı
İsim  : Dr. Zülkarneyin AVCI İsim  : Erol KARAÖMEROĞLU
Unvan  : İlçe Millî Eğitim Müdürü Unvan  : Altındağ  Kaymakamı
Adres  : Yeni Ziraat Mh.Etlik Ca. No.10 Dışkapı / ANKARA Adres  : Yeni Ziraat Mh. Etlik Cad. No.10 Dışkapı /Ankara
Telefon : (0312) 3413368 Telefon : (0312)3847677    
Faks  : (0312) 3411085 Faks  : (0312) 3847677    
E-Posta : altindag06@meb.gov.tr E-Posta : altindag@icisleri.gov.tr
                             
 
 
STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
                             
SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
1                           1 İŞ GÜNÜ
  Kantin ve Benzeri Yerlerin İhale Başvurularının Alınması       1- Geçici teminat  
      2- Yerleşim yeri belgesi  
      3- Öğrenim belgesi  
      4- Ustalık belgesi (aslı)  
      5- Nüfus cüzdanı örneği veya Nüfus cüzdanın arkalı önlü fotokopisi  
      6- Cumhuriyet savcılığından alınmış sabıka kaydı (aslı)  
      7- Kantinciler odasından alınacak üzerine kayıtlı kantin olmadığına dair belge ile ihaleden men yasağı olmadığına dair belge  
         
      8- İstekli tarafından imzalanmış şartname  
      9- Teklif mektubu   
                         
 
            Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri  : Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri  : Altındağ Kaymakamlığı
İsim  : Dr. Zülkarneyin AVCI İsim  : Erol KARAÖMEROĞLU
Unvan  : İlçe Millî Eğitim Müdürü Unvan  : Altındağ  Kaymakamı
Adres  : Yeni Ziraat Mh.Etlik Ca. No.10 Dışkapı / ANKARA Adres  : Yeni Ziraat Mh. Etlik Cad. No.10 Dışkapı /Ankara
Telefon : (0312) 3413368 Telefon : (0312)3847677    
Faks  : (0312) 3411085 Faks  : (0312) 3847677    
E-Posta : altindag06@meb.gov.tr E-Posta : altindag@icisleri.gov.tr
 
 
TEMEL EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
                             
SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
1                           4 İŞ GÜNÜ
  Millî Eğitim Müdürlüğümüze Bağlı Kapanan Okullardan Mezun Olan Öğrencilere Öğrenim Belgesinin
(Diploma Örneği/Tasdikname) Verilmesi
    1- Dilekçe  
      2- Nüfus cüzdanı örneği  
                   
                   
           
                         
 
            Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri  : Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri  : Altındağ Kaymakamlığı
İsim  : Dr. Zülkarneyin AVCI İsim  : Erol KARAÖMEROĞLU
Unvan  : İlçe Millî Eğitim Müdürü Unvan  : Altındağ  Kaymakamı
Adres  : Yeni Ziraat Mh.Etlik Ca. No.10 Dışkapı / ANKARA Adres  : Yeni Ziraat Mh. Etlik Cad. No.10 Dışkapı /Ankara
Telefon : (0312) 3413368 Telefon : (0312)3847677    
Faks  : (0312) 3411085 Faks  : (0312) 3847677    
E-Posta : altindag06@meb.gov.tr E-Posta : altindag@icisleri.gov.tr
 
EĞİTİM ÖĞRETİM ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ ORTAK HİZMET STANDARTLARI
                             
SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
1                   2 İŞ GÜNÜ
  İlçemizdeki Okullarda Sinema ve Animasyon Filmlerin Sunulmasıyla İlgili İzin Başvuruların Alınması     1- İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne hitaben sinema ve animasyon filmlerin sumum izni için dilekçe (Oyunun oynanacağı okul türünü belirten, adres ve telefon bilgilerini içeren)  
         
      2- Sinema filmleri ile animasyon filmler için yapımcı firma ile gösterimi yapacak firma arasındaki sözleşmenin bir örneği  
         
      3- Sinema ve animasyon filmlerini sunacak  kişi veya grubun vergi mükellefi olduğuna dair belge (Vergi levhası fotokopisi)  
         
      4- Sunum yapacak görevlinin adli sicil beyanı  
      5- Sunumu yapılacak sinema ve animasyon filmlerin elektronik ortamda kayıtlı bir örneği (CD/DVD)  
                         
2                   6 GÜN
  Okullarda Sağlık Taraması İzinleriyle İlgili Başvurular Doğrultusunda Sağlık Taraması İzninin Verilmesi     Dilekçe  
                   
                   
                   
                         
3                   2 İŞ GÜNÜ
  İlçemizdeki Okul/Kurumlarda Yarışmalar (Resim, Şiir, Kompozisyon, Fotoğraf vb.) Yapılmasıyla İlgili İzin Başvuruların Alınması     1- İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne hitaben yarışma izin istek dilekçesi (Yarışmanın yapılacağı okul türünün belirtildiği, adres ve telefon yazılı)  
         
      2- Yarışma Şartnamesi (Yarışmanın yapılacağı tarih,yarışmaya katılacak eserlerin özelliklerinin belirtilmesi, verilecek ödüller, Jüri üyeleri vb.)  
         
           
                         
 
            Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri  : Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri  : Altındağ Kaymakamlığı
İsim  : Dr. Zülkarneyin AVCI İsim  : Erol KARAÖMEROĞLU
Unvan  : İlçe Millî Eğitim Müdürü Unvan  : Altındağ  Kaymakamı
Adres  : Yeni Ziraat Mh.Etlik Ca. No.10 Dışkapı / ANKARA Adres  : Yeni Ziraat Mh. Etlik Cad. No.10 Dışkapı /Ankara
Telefon : (0312) 3413368 Telefon : (0312)3847677    
Faks  : (0312) 3411085 Faks  : (0312) 3847677    
E-Posta : altindag06@meb.gov.tr E-Posta : altindag@icisleri.gov.tr