S. NU.
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1
6136 Sayılı Kanun Kapsamında Verilen Silah Taşıma Ruhsatları
Tüm Vatandaşlar İçin Ortak Belgeler;
       1. Dilekçe,
       2. Sağlık raporu,
       3. Nüfus cüzdan fotokopisi,
       4. Adli sicil beyanı,
       5. (4) adet fotoğraf,
Bunlara ilave olarak;
Yabancı Ülke Fahri Temsilciliğini Yapan Türk Vatandaşlarından; Dışişleri Bakanlığı resmi görev yazısı
Basın mensuplarından;
       1. Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü Resmi Yazısı,
       2. Sarı basın kartı aslı ve fotokopisi
Altın ve Gümüş ile İlişkili İşlerde Çalışanlardan;
       1. Vergi dairesi yazısı,
       2. Oda kayıt belgesi,
       3. İşyeri ruhsat fotokopisi,
       4. Şirketler için ticaret sicil gazetesi,
       5. Şirketler için kimlerin silah alacağını belirleyen yetkili kurul kararı.
91/1779 Sayılı Yönetmelik 9’ncu Maddesi (e) Fıkrası Kapsamındaki Kişilerden;
       1. Talep eden kişinin faaliyete ilişkin ruhsat veya belge fotokopisi,
       2. Vergi dairesi yazısı,
       3. Bu iş yerlerinde çalışan güvenlik belgesi olan kişiler için iş sahibinin yazılı müracaatı,  Sigorta primlerinin ödendiğine dair yazı, Güvenlik belgesi
Banka müdürlerinden; Görev belgesi
Pilotlardan;
       1. Kurum yazısı
       2. Pilotluk lisans fotokopisi”
91/1779 Sayılı Yönetmelik 9’ncu maddesi (h) fıkrası kapsamındaki kişilerden;
       1. Mükellefiyeti ve yıllık satış tutarını gösterir vergi dairesi yazısı,
       2. Serbest bölgelerde gösterilen faaliyet nedeniyle vergiye tabi olunmaması halinde yeminli mali müşavir yazısı,
       3. Kar-zarar cetveli ve bilanço,
       4. Ticaret Sicil Gazetesinde en son yayınlanan şirket ana sözleşmesi,
       5. Ruhsat talebi doğrultusunda yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının görevleriyle ilgili atama kararı ve buna ilişkin ticaret sicil gazetesi
91/1779 Sayılı Yönetmelik 9’ncu maddesi (ı) fıkrası kapsamındaki toprak sahibi kişilerden;
       1. Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
       2. Toprak miktarını gösterir tapu müdürlüğü yazısı,
       3. Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi.
91/1779 Sayılı Yönetmelik 9’ncu maddesi (i) fıkrası kapsamındaki sürü sahiplerinden;
       1. Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
       2. Ziraat odasından veya Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerinden alınacak üretici belgesi,
       3. Hayvan sayısını gösterir tarım il/ilçe müdürlüğü/vergi dairesi yazısı.”
 
İstenilen belgeler tamamlandıktan sonra (7) İş Günü
1
6136 Sayılı Kanun Kapsamında Verilen Silah Taşıma Ruhsatları
Müteahhitlerden;
       1. İş deneyim(iş bitirme/iş durum) belgesi,
       2. Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
       3. Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,
       4. Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı.
Akaryakıt istasyon sahiplerinden;
       1. Kurum ile yapılan sözleşme fotokopisi, işyeri ruhsat fotokopisi,
       2. Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
       3. Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,
       4. Sorumlu ortaklardan ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı.
Akaryakıt istasyonları sahipleri adına akaryakıt satışı yapanlardan;
       1. İş sahibinin yazılı müracaatı, ortaklık veya şirket söz konusu ise Silâh ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı,
       2. Kurum ile yapılan sözleşme fotokopisi, işyeri ruhsat fotokopisi,
       3. Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
       4. Çalışanın sigorta primlerinin ödendiğine dair sosyal güvenlik kurumu yazısı.
91/1779 Sayılı Yönetmelik 9’ncu maddesi (m) fıkrası kapsamındakilerden;
       1. İş Sahiplerinden,
       2. Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
       3. Çalıştırılan işçi sayısını ve primlerin ödendiğine dair vergi dairesi yazısı,
       4. Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,
       5. Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı,
       6. Bu iş yerlerinde çalışan bekçi, veznedar ve mutemetler için;
                a. İş sahibinin yazılı müracaatı,
                b. Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi
                c. Silah ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı
                ç. Sigorta primlerinin ödendiğine dair sosyal güvenlik kurumu yazısı,
       7. Yapılan işe dair vergi dairesi yazısı.
Atış poligonu sahibi ve koruma görevlilerinden;
       1. İşletme ruhsatı fotokopisi,
       2. Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
       3. Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,
       4. Yönetimden sorumlu ortakları ve kimlerin silâh ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı,
       Bu işyerlerinde çalışan bekçilerden,
       1. İş sahiplerinden istenen belgeler,
       2. İş verenin yazılı müracaatı, ortaklık veya şirket söz konusu ise silâh ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı, 
       3. Sigorta primlerinin ödendiğine dair kurum yazısı.
91/1779 Sayılı Yönetmelik 9’ncu maddesi (o) fıkrası kapsamındakilerden;
       1. Kişi/kurumun yazılı müracaatı,
       2. Eski eserler ve tarihi anıtların tapu kayıt belgeleri,
       3. Bekçilerin primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı.
Arıcılardan;
       1. Ziraat odalarından veya Tarım İl-İlçe Müdürlüğünden alınacak çiftçi belgesi,
       2. Kovan adedini belirten Tarım İl-İlçe Müdürlüğünden yazı (en az aktif olan 100 kovan olması gerekmektedir),
       3. 2000 Kg bal satıldığına dair müstahsil makbuzu (müracaat tarihi itibarıyla 1 yıllık olmasına dikkat edilecektir),
       4. Arıcılığın meskun yerler dışında, gezginci olarak ve bilfiil yapıldığına dair il/ilçe tarım müdürlüğünün yazısı.
İstenilen belgeler tamamlandıktan sonra (7) İş Günü
1
6136 Sayılı Kanun Kapsamında Verilen Silah Taşıma Ruhsatları
Patlayıcı madde depo koruma görevlilerinden;
       1. Vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
       2. Oda kayıt belgesi,
       3. İş sahibinin yazılı müracaatı,
       4. Depo izin belgesi fotokopisi
       5. Sigorta primlerinin ödendiğine dair kurum yazısı.
91/1779 Sayılı Yönetmelik 9’ncu madde (r) fıkrası kapsamındaki kişilerden; Ayrılış şeklini belirten kurum yazısı.
Döviz ile uğraşan şirket temsilcilerinden;
       1. Banka ve kambiyo Genel Müdürlüğünün izin belgesi fotokopisi,
       2. Oda kayıt belgesi, vergi dairesi yazısı, işyeri ruhsat fotokopisi.
Avukat ve noterlerden;
       1. Avukatlardan, avukatlık ruhsat fotokopisi, vergi dairesi yazısı,
       2. Noterlerden, noterlik belgesi fotokopisi, vergi dairesi yazısı
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının Birlik, Federasyon ve Konfederasyon Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Ticaret ve Sanayi Odaları Başkan ve Üyeleri ile Meclis Üyelerinden;
       1. Bağlı olunan Oda, birlik, federasyon konfederasyonun yazısı,
       2. Görevle ilgili seçim tutanağı.
Köy ve mahalle muhtarlığı, Belediye Başkanlığı İl Genel Meclis Üyeliği yapmış olanlardan
       1. Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi,
       2. Görevle ilgili seçim tutanağı.
Şehit Yakınlarından; Şehitlik belgesi.
91/1779 Sayılı Yönetmelik 10’ncu maddesi kapsamındaki kamu görevlilerinden
       1. Normal emekli olanlardan, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü veya ilgili kurumlarca düzenlenmiş emekli olduğuna dair belge  veya emekli kimlik kartı fotokopisi,
       2. Haklarında meslek veya memuriyetten çıkarma cezası istemiyle tahkikat açılıp açılmadığı veya kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunup bulunmadığına ilişkin kurum yazısı,
       3. İstifa ederek ayrılanlardan; İkametgâh ilmühaberi,
       4. Malulen emekli olanlardan; Maluliyet sebebini gösteren sağlık kurulu raporu,
       5. Psikolojik rahatsızlığı sebebiyle emekli edilenlerden; İlk raporu aldığı sağlık kuruluşundan ilk rapordan bahsedilerek düzenlenmiş son sağlık durumunu gösterir heyet raporu istenir
İstenilen belgeler tamamlandıktan sonra (7) İş Günü
2
6136 Sayılı Kanun Kapsamında Verilen Silah Bulundurma Ruhsatları
1. Dilekçe,
2. Sağlık raporu,
 
3. Nüfus cüzdan fotokopisi,
4. Adli sicil beyanı,
5. İkamet belgesi,
6. (4) adet fotoğraf,
İstenilen belgeler tamamlandıktan sonra
(7) İş Günü
3
2521 Sayılı Kanun Kapsamında Verilen Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi
1. Dilekçe,
2. Sağlık raporu,
3. T.C. Kimlik Numarası Beyanı,
4. Adli Sicil beyanı,
5. (2) adet Fotoğraf.
İstenilen belgeler tamamlandıktan sonra
(7) İş Günü
4
Mermi Satın Alma Belgesi
1. Dilekçe,
2. Ruhsat fotokopisi.
(7) İş Günü
5
Satıcılık (Bayilik) Belgesi
1. Valilikten Jandarmaya havaleli dilekçe,
2. İşyerinin kendi mülkiyetlerinde bulunduğunu veya kiralandığını kanıtlayan belge,
3. Silah bulundurmasında ve satmasında bedeni ve ruhi bakımdan bir sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,
4. Sabıka kaydı beyanı,
5. 2521 S.K. hükümlerine uymayı taahhüt ettiği ve doğacak kanun sorumluluğu üstlendiğine dair taahhütname,
6. T.C. Kimlik numarası beyanı,
7. Son (6) ay içerisinde çekilmiş (5) adet vesikalık fotoğraf.
Tahkikat ve belgelerin tamamlanmasının müteakip
 
(7)  İş Günü
6
Trafik Kazası Tespit Tutanağının Verilmesi
1. Nüfus Cüzdanı,
2. Araç Tescil Belgesi,
3. Araç Trafik Belgesi,
4. Trafik Sigortası.
(24) saat
Trafik Kazası Tespit Tutanağının Verilmesi (Sadece Maddi Hasarlı Kazalarda)
 
 
4. Trafik Sigortası.
4. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası,
5. Sürücü Belgesi.(Hrk.Bşk.lığı)
 
1. Nüfus Cüzdanı,
2. Araç Tescil Belgesi, (trafik kaza tespit tutanağının tanzimi için)
3. Araç Trafik Belgesi, (trafik kaza tespit tutanağının tanzimi için)
4. Trafik Sigortası. (trafik kaza tespit tutanağının tanzimi için)
( Ölümlü ve Yaralanmalı kazalarda Tespit tutanağı C.Savcısı tarafından verilmektedir.) (Ankara J.Blg.K.lığı)
 
1. Nüfus Cüzdanı( veya pasaport, ehliyet gibi kimlik yerine geçen belgeler)
2. Araç Tescil Belgesi,
3. Araç Trafik Belgesi,
4. Trafik Sigortası.
(2,3 ve 4 ncü sıradaki belgelerin istenmesine gerek yoktur. Kazaya karışan kişiler bu belgeleri İbraz edemese de Trafik Kazası Tespit Tutanağının aracın tamirinin yapılabilmesi veya adli işlemler için tanzim edilerek kaza yapan taraflara verilmesi gerekir.  Ancak bu belgeler olmadığı zaman arac trafikten men edilmesi gerektiğinden, cumhuriyet savcısının talimatı ile tamirinin yapılacağı yere veya yetkili otoparka yed-İ emin olarak teslim edilmek suretiyle tamirinin yapılması sağlanabilir. Araç sahibi veya aracı kullanmaya yetkili kişi aracı trafiğe çıkaracağı zaman bu belgeler istenebilir. )
5. Ölümlü veya yaralamalı trafik kazalarında Cumhuriyet Savcısının talimatı. (Ölümlü veya yaralamalı trafik kazalarında trafik kazası tespit tutanağı savcı adına yapıldığından talimatının alınması gerekir. )
 
Kazanın meydana geldiği 8 saat içerisinde
7
Geri Alınan Sürücü Belgesinin İadesi
1. Nüfus cüzdanı,
2. Sürücü belgesi geri alma tutanağı. 
(1) saat
Geçici Olarak Geri Alınan Sürücü Belgesinin İadesi
3. Sürücü davranışları geliştirme eğitimi belgesi ( İkinci defa alınan sürücü belgelerinin teslimi için)
 
 
1. Nüfus cüzdanı, (Nüfus cüzdanı istenmesine gerek yoktur. Jandarmanın muhafazasında bulunan Sürücü Belgesi de kimlik yerine geçen bir belgedir.)
2. Sürücü belgesi geri alma tutanağı. (Bu belgeye gerek yoktur. Vatandaş bu belgeyi kaybetse de Sürücü Belgesinin geri verilme zamanı geldiğinde verilmesi gerekir.)
3. Sürücü Belgesi geri alınan kişinin bizzat müracaatı.  (Sürücü belgeleri sahibinden başkasına verilemez)
 
 
3. Üç veya üçten fazla geri alınmış ise Psiko-teknik degerlendirme ve Psikiatri Uzmanı Raporu. Karayolları Trafik Kanunu Md.48
4. Aynı yıl içerisinde ikinci defa yüz puanı doldurarak sürücü belgesine el konulanların sürücü belgesi iade edilmeden Psikiatri Uzmanı raporu.  
Karayolları Trafik Yönetmeliği Md.118
3. Psikoteknik değerlendirme sonuç raporu     
4. Sürücü davranışlarını geliştirme ve eğitim sonuç raporu
(1) İş Günü
 
 
 
İstenen belgelerin tamamlanmasına ve Pol-Net sorgusu tekrar yapıldıktan sonra sakıncası yoksa eğer derhal
 
8
Trafikten Men Edilen Aracın İade Edilmesi
Muayene Süresi Geçen Araç İçin;
       1. Araç trafik belgesi,
       2. Araç muayene raporu,
       3. Nüfüs cüzdanı,
       4. Sürücü belgesi.     
Aracın Noter Satışını Alınarak, 1 Ay İçerisinde Satın Alan Adına Tescil Belgesi Çıkarılmadığı İçin Trafikten Men Edilen Araçlar İçin;
       1. Araç tescil belgesi, (yeni çıkarılmış)
       2. Nüfus cüzdanı,
       3. Sürücü belgesi.
Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Olmayan Araçlar İçin;
       1 Sigorta poliçesi,
       2. Nüfus cüzdanı,
       3. Sürücü belgesi.
Diğer Sebeplerle Trafikten Men Edilen Araçlar İçin;
       1. Araçtaki eksikler tamamlanacak, (şirket adına kayıtlı araç ise şirket yetkilisi imza sirküleri ile gelinecek)
       2. Vergi dairesinden aracın borcu olmadığına dair belge,
       3. Nüfus cüzdanı,
       4. Sürücü belgesi.
 
(Araç, sahibi veya noter onaylı vekâletname ile müracaat eden kişilere teslim edilir.)
(1) saat
9
Kayıp Eşyalar İçin Tutanak Düzenlenmesi
 
  1. Eşyasını kaybeden kişinin kimliğini belirtir bir belge,
  2. Dilekçe.
(15) dakika